Menu

  Aktualności
  O nas
  Galeria
  Statut
  Rekrutacja
  LISTA
  Dokumenty do pobrania
  Kadra Pedagogiczna
  Biblioteka
  Samorząd
  Publikacje
  Szkolne Schronisko Młodzieżowe
  Przetargi
  Kontakt
  


Licznik odwiedzin

Kalendarz

  Lipiec 2018  
Pn Wt r Cz Pt So Nd
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Galeria

zobacz wicej »
Publikacje
BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE WYCHOWANKÓW W BURSIE
18-06-2016

Bezpieczeństwo i zdrowie wychowanków bursy

 

              Bursa Szkolna we Włocławku jest placówką opiekuńczo-wychowawczą działającą na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dnia 07.09.1991r. oraz własnego statutu. Daje poczucie bezpieczeństwa wychowankom, i służy im   pomocą w codziennym pokonywaniu    trudności i kłopotów, z jakimi borykają się oni podczas pobytu w placówce.
             Troska o zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków  jest jednym z najważniejszych zagadnień pracy opiekuńczo – wychowawczej w bursie szkolnej. Wiąże się to z rolą jaką wychowawcy pełnią w placówce. Stwarzają bowiem  oni ,,drugi dom" dla wychowanka , starając się pomagać im w  rozwiązywaniu różnorodnych problemów, podczas całego tygodnia przybywania w bursie.

            W każdym pierwszym tygodniu września  odbywają się zebrania w grupach, których celem jest zapoznanie nowych mieszkańców i przypomnienie ,,starym”  obowiązujących regulaminów, wśród nich  istotne znaczenie stanowią te , które dotyczą bezpieczeństwa i zdrowia wychowanków.

      
Po przyjęciu wychowanka do grupy wychowawczej, wychowawca jest zobowiązany: zapoznać rodziców i młodzież z regulaminem bursy oraz procedurami  postępowania dotyczącymi działań zapewniających bezpieczeństwo i zdrowie wychowanków. Wychowawca powinien zapoznać rodziców i młodzież z trybem postępowania w przypadku zwolnień wychowanków z placówki a pisemne dokumenty poświadczające zgodę rodziców na zwolnienia są dołączane do dokumentacji grupy wychowawcze.

             Jeżeli zachodzi uzasadniona potrzeba wyjazdu wychowanka do domu rodzinnego lub rodziny

w ciągu tygodnia (choroba, konieczność załatwienia ważnych spraw w miejscu zamieszkania itp.) wychowanek jest zabierany przez rodzica lub może uzyskać zgodę na samodzielny wyjazd.   Wychowanek powinien wówczas umotywować konieczność wyjazdu i uzyskać zgodę  po uprzednim kontakcie telefonicznym wychowawcy dyżurującego w grupie  z rodzicami oraz dokonać wpisu do książki wyjazdów. Po przyjeździe wychowanka do domu rodzice / prawni opiekunowie (lub pełnoletni wychowanek osobiście) powinni potwierdzić telefonicznie jego powrót do domu ;w razie braku  takiego potwierdzenia wychowawca pełniący dyżur powinien uczynić  telefonicznie to osobiście.

          Wychowawcy przekazują wychowankom  wiedzę z zakresu przepisów bhp i  ppoż. ,zapoznają ich  z podstawowymi zasadami higieny zdrowia, dostarczają wiadomości dotyczących udzielania pierwszej pomocy, kształtują  umiejętności przewidywania skutków określonych zachowań, podają  sposoby reagowania w sytuacjach zagrożenia, a także uczą zasad poruszania się w mieście.

      Wychowawcy zwracają uwagę i zabraniają wychowankom siadania na parapetach i wychylania się  z okien.

          Szczególną uwagę poświęcają  nowoprzyjętym osobom , które często sprawiają wrażenie ,,zagubionych” . Pomoc wychowawców przyczynia się do ich szybszej adaptacji do życia w bursie.       Wychowawcy informują wychowanków o tym , że w bursie nie wolno używać materiałów łatwopalnych i wybuchowych, kadzidełek, świeczek oraz innego rodzaju źródeł otwartego ognia, manipulować przy urządzeniach wodno - kanalizacyjnych, elektrycznych(gniazdkach) i p. pożarowych(gaśnice, węże), a także zostawiać w gniazdkach żadnych urządzeń elektrycznych po wyjściu z pokoju, np. ładowarek do telefonu , laptopów i suszarek.    W trosce o bezpieczeństwo wychowanków  wszelkie usterki elektryczne zobowiązani są oni  zgłaszać wychowawcy lub konserwatorowi.

              Wychowankowie zobowiązani są bezwzględnie do przestrzegania przepisów p.poż. W razie ogłoszenia alarmu pożarowego wszyscy wychowankowie bezzwłocznie powinni opuścić teren placówki wyznaczoną drogą ewakuacyjną, zostawiając otwarte drzwi od pokoju i zamknięte okna.

              Dyżur nocny w placówce pełnią dwie osoby( jeden wychowawca do godz. 24.00) z wyłączeniem dyżurów  z  piątku na sobotę i z soboty na niedzielę, kiedy dyżur pełni jeden wychowawca . Nocne dyżury z niedzieli na poniedziałek ze względu na przyjazdy wychowanków z domów są pełnione przez dwóch wychowawców.                                                                                                Wychowankowie są zobowiązani do zgłaszania wychowawcy każdego wyjścia z bursy, wszelkie wyjścia po godz. 1700 wymagają dodatkowego uzgodnienia z wychowawcą; wyjazdu do domu, w przypadku choroby, po uzgodnieniu z rodzicami i wychowawcą .W bursie  nie mogą przebywać osoby chore, gdyż placówka nie ma warunków, by zapewnić im opiekę. Do  bursy szkolnej powinni przyjeżdżać wyłącznie wychowankowie zdrowi.

         Nad bezpieczeństwem pożarowym mieszkańców czuwa nowoczesny (oddany w 2010r.) system czujek w każdym pomieszczeniu bursy ,kontrolowany przez specjalną centralę mogącą informować  bezpośrednio straż pożarną o zagrożeniu.

      Na terenie bursy funkcjonuje system monitoringu wizyjnego dostosowany do potrzeb placówki. Podstawowym celem istnienia  monitoringu jest zwiększenie bezpieczeństwa uczniów poprzez objęcie kontrolą przestrzeni publicznej placówki. Monitoring wizyjny stanowi  jedynie uzupełnienie realizowanego w bursie systemu pracy  wychowawców , pomagając im często w wyjaśnieniu wielu skomplikowanych sytuacji  wychowawczych.

           Wychowanek nie powinien przechowywać w bursie większych sum pieniędzy i wartościowych przedmiotów. Można je w wyjątkowych sytuacjach zdeponować w szafie pancernej mieszczącej się w sekretariacie bursy.

           Podejmowane w bursie działania wychowawcze są monitorowane i, w razie potrzeb,

modyfikowane poprzez badania ankietowe, tematyczne zajęcia w grupach, obserwację zachowań weryfikowaną według potrzeb. O nagannym zachowaniu dzieci informowani są ich rodzice. Monitorowanie zagrożeń odbywa się także poprzez codzienną pracę wychowawców podczas rozmów grupowych i indywidualnych z wychowankami, poprzez współpracę z rodzicami, trenerami i innymi pracownikami bursy. W wyniku monitorowania zachowań wychowanków wprowadzane są zmiany organizacyjne takie jak np. przenoszenie młodzieży z pokoju do pokoju wynikające z niezgodności charakterów lub nieprzestrzegania norm społecznych oraz eliminowanie używek i środków odurzających.

                 Na zajęciach wychowawczych prowadzone są pogadanki np. z funkcjonariuszami policji, które mają na celu profilaktykę, ale także uzmysłowienie zagrożeń oraz odpowiedzialności karnej za popełnione czyny.

                 W bursie nie dochodzi do rażącego naruszania norm, zdecydowana większość wychowanków nigdy nie doświadczyła agresji i przemocy. Wychowawcy wnikliwie obserwują zachowania i postawy wychowanków, szybko reagują na zachowania niezgodne z normami społecznymi i przekazują informacje rodzicom, z którymi są w stałym kontakcie. Bursa ponadto wspiera rodziców we wpajaniu i egzekwowaniu norm i zasad bezpieczeństwa. Pewna grupa rodziców wskazuje potrzebę ożywienia współpracy między nimi a bursą, potrzebę zapoznania z obowiązującym w bursie Statutem, regulaminami, procedurami.

                Wychowankowie chętnie przyjeżdżają do bursy,  dzieląc się z rodzicami swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi pobytu w placówce.

               Według opinii rodziców wychowawcy chętnie pomagają wychowankom w rozwiązywaniu problemów szkolnych, osobistych, konfliktów z rówieśnikami. Wszystkie problemy rozwiązywane są na bieżąco i z pozytywnym skutkiem. A wszelkie przejawy poniżania, zastraszania, wyśmiewania według wiedzy rodziców  nie mają miejsca.

               Podejmowane działania wychowawcze rozmowy indywidualne, zasady

grupowe dotyczące przestrzegania norm społecznych i właściwych postaw samorządności, kontakty indywidualne i grupowe, w dużym stopniu wpływają na wzmacnianie pozytywnych zachowań wychowanków.

               W bursie prowadzona jest diagnoza zachowań wychowanków i ewentualnych zagrożeń ich bezpieczeństwa. Prowadzi się ją w formie: badań ankietowych, wywiadu z rodzicami, obserwacji (zeszyty obserwacji, zeszyt uwag i spostrzeżeń, zeszyt dyżurów nocnych). Diagnozuje się zagrożenia alkoholem, agresją, papierosami, narkotykami, przemocą w tym przemocą w rodzinie. Na jej podstawie  udaje się wyodrębnić wychowanków wymagających pomocy specjalistycznej (psycholog, psychiatra).

              Do głównych zadań opiekuńczo – wychowawczy bursy wynikających z regulaminu należy między innymi zdecydowane przeciwdziałanie i zapobieganie alkoholizmowi, narkomanii oraz innym przejawom niedostosowania społecznego, nieposzanowania zdrowia i demoralizacji.
              Aby program profilaktyczny bursy  mógł być realizowany skutecznie i przynieść oczekiwane efekty, powinien być oparty na współpracy wszystkich podmiotów zainteresowanych wychowaniem młodego człowieka właściwie przystosowanego do życia w społeczeństwie, radzącego sobie z wymogami codziennego życia. Nieodzowna jest w tym celu współpraca z kadrą pedagogiczną szkół, wychowawcami, rodzicami i  środowiskiem lokalnym(Komenda Miejska Policji, Poradnia Zdrowia Psychicznego, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna).

 

 

Opracował

mgr Mirosław Zygadliński