Menu

  Aktualności
  O nas
  Galeria
  Statut
  Rekrutacja
  LISTA
  Dokumenty do pobrania
  Kadra Pedagogiczna
  Biblioteka
  Samorząd
  Publikacje
  Szkolne Schronisko Młodzieżowe
  Przetargi
  Kontakt
  


Licznik odwiedzin

Kalendarz

  Lipiec 2018  
Pn Wt r Cz Pt So Nd
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Galeria

zobacz wicej »
Publikacje
Praca opiekuńczo – wychowawcza w świetle sprawowanego nadzoru pedagogicznego bursy.
07-10-2008
Najważniejszym moim zadaniem jako wicedyrektora bursy jest nadzór pedagogiczny oraz wspieranie pracy opiekuńczo – wychowawczej we wszystkich jej podmiotach.

Pracę nadzoru pedagogicznego w mojej placówce organizuję zgodnie z opracowanym planem nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny i prowadzę na podstawie spostrzeżeń, wniosków pracy pedagogicznej oraz dokonanych hospitacji. W swojej pracy uwzględniam również zagadnienia dotyczące bieżących spraw organizacyjnych placówki
i realizowanych zadań opiekuńczo – wychowawczych.
Celem nadzoru pedagogicznego jest: analiza i ocena efektów pracy opiekuńczo – wychowawczej i dydaktycznej bursy, prowadzenie działalności wspomagającej pracę wychowawczą, przekazywanie bieżącej informacji o aktualnych problemach oświatowych i obowiązujących przepisach prawa oświatowego oraz przestrzeganie zarządzeń Dyrektora Bursy.
Zadania bursy w realizowaniu pracy opiekuńczo – wychowawczej formułowane w zarządzeniach i instrukcjach Ministerstwa Oświaty
i Wychowania podkreślają, że placówka ma wspierać wszechstronny rozwój wychowanków, stwarzać właściwe warunki do mieszkania, nauki, wypoczynku, zaspakajać potrzeby egzystencjalne, zdrowie, bezpieczeństwo oraz kompensować braki i niedostatki środowisk rodzinnych.
Dla efektywnego realizowania pracy nadzoru pedagogicznego wyodrębniłam następujące podstawowe obszary działań opiekuńczo –wychowawczych tj.: opieka, wychowanie, dydaktyka i doskonalenie zawodowe wychowawców.
Wyżej wymienione obszary staram się systematycznie monitorować
i analizować w każdej grupie wychowawczej. Są to przede wszystkim: grupowa bądź indywidualna praca z wychowankiem, organizowanie właściwych warunków socjalno – bytowych wychowanków, wspomaganie w nauce, organizowanie wypoczynku z zagospodarowaniem czasu wolnego wychowanków, współpraca z innymi instytucjami i osobami.
W ramach sprawowanego nadzoru przeprowadzam zgodnie z ustalonym harmonogramem i tematyką hospitacje pracy opiekuńczo – wychowawczej wychowawców. Przedmiotem prowadzonych przeze mnie hospitacji są wszystkie formy zajęć dotyczących nauki własnej, czasu wolnego, samorządności wychowanków, ich bezpieczeństwo, higiena, zdrowie, sport itp.
Są to przede wszystkim pogadanki, spotkania grupowe, wieczorki literackie, imprezy okolicznościowe, zajęcia z gospodarstwa domowego, zajęcia sportowe itp.
Ważnym elementem hospitacji jest właściwie prowadzona dokumentacja wychowawcza poszczególnych grup z uwzględnieniem prawidłowości zapisów w dziennikach zajęć wychowawczych dotyczących treści tj. wdrażania do zajęć wychowawczych statutu, programu opiekuńczo – wychowawczego, programów
profilaktycznych i innych oraz rozwijania czytelnictwa wśród wychowanków.
Kolejnym przedmiotem hospitacji jest współpraca z rodzicami wychowanków, ze szkołami i instytucjami na rzecz wychowania. Wspólne podejmowanie działań sprzyja lepszemu rozwiązywaniu problemów wychowawczych i prowadzi do zmniejszenia występujących negatywnych zjawisk społecznych.
W spełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej dużą rolę odgrywają wychowawcy, z którymi pernametnie współpracuję. Wychowawcy dostarczają mi szeregu wiadomości na temat rodzin wychowanków, warunków ich życia i nauki. Sygnalizują trudności wychowawcze, i ich przyczyny.
Na podstawie gromadzonych informacji i prowadzonych przeze mnie zajęć wychowawczych wspólnie z radą pedagogiczną opracowuje program zadań niezbędnych w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo – wychowawczych, sposobów ich eliminowania oraz stosowania środków zaradczych.
W swojej pracy nadzoru pedagogicznego dużo uwagi przywiązuję zagadnieniom szeroko stosowanej profilaktyki. W związku z powyższym opracowałam i wdrożyłam kilka programów profilaktycznych są to: „Żyj zdrowo i przyjemnie” ,”Zanim spróbujesz”, „Bez przemocy i agresji w bursie” W tym zakresie wychowawcom udzielam porad ułatwiających wdrażanie programów profilaktyczno – wychowawczych, zachęcam do pogłębiania wiedzy poprzez wskazanie fachowej literatury i udziału w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego. Sprawą również ważną jest dla mnie organizowanie pomocy materialnej bądź finansowej szczególnie dla wychowanków z rodzin patologicznych, niepełnych, dotkniętych bezrobociem itp.
Do prowadzonego przeze mnie nadzoru pedagogicznego włączam prowadzenie rad szkoleniowych, których celem jest poszerzanie wiedzy pedagogicznej w zakresie pracy opiekuńczo wychowawczej, w miarę potrzeb organizuję indywidualne konsultacje z wychowawcami oraz wzbogacam biblioteczkę do pracy opiekuńczo - wychowawczej o nowe fachowe pozycje z wydawnictw periodycznych i zwartych.
W realizowanym przeze mnie nadzorze pedagogicznym objęłam zagadnienia dotyczące najważniejszych i niezbędnych działań w placówce opiekuńczo – wychowawczej, które powinny służyć do podnoszenia jakości naszej pracy i spełnianiu oczekiwań naszego klienta.

Opracowała mgr Jolanta Szperling