Menu

  Aktualności
  O nas
  Galeria
  Statut
  Rekrutacja
  LISTA
  Dokumenty do pobrania
  Kadra Pedagogiczna
  Biblioteka
  Samorząd
  Publikacje
  Szkolne Schronisko Młodzieżowe
  Przetargi
  Kontakt
  


Licznik odwiedzin

Kalendarz

  Sierpie 2018  
Pn Wt r Cz Pt So Nd
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Galeria

zobacz wicej »
Przetargi
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Ogłoszenie nr 174334-2010 z dnia 2010-06-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Włocławek
Zamówienie obejmuje wykonanie węzła cieplnego zasilanego z osiedlowej sieci ciepłowniczej, wysokoparametrowej 125/77 °C na cele c.o. i przygotowania ciepłej wody użytkowej dla budynku stołówki (ul. Mechaników 1 we Włocławku). Obecnie...
Termin składania ofert: 2010-07-06

Włocławek: Remont węzła cieplnego dla budynku stołówki
Numer ogłoszenia: 226018 - 2010; data zamieszczenia: 27.07.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 174334 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Placówek Nr 1, ul. Mechaników 1, 87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 0-54 236 24 10, faks 0-54 236 24 10.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont węzła cieplnego dla budynku stołówki.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje wykonanie węzła cieplnego zasilanego z osiedlowej sieci ciepłowniczej, wysokoparametrowej 125/77 °C na cele c.o. i przygotowania ciepłej wody użytkowej dla budynku stołówki (ul. Mechaników 1 we Włocławku). Obecnie budynek jest ogrzewany w systemie bezpośrednim z układem zmieszania pompowego. Ciepła woda przygotowywana jest na wymiennikach JAD. Zakres robót obejmuje wymianę istniejącego węzła bezpośredniego działania z podmieszaniem pompowym z funkcją ciepłej wody na węzeł kompaktowy dwufunkcyjny szeregowo-równoległy, montaż wymienników dla potrzeb c.o. i c.w.u., niezbędnej armatury i automatyki oraz urządzeń do pomiaru energii cieplnej dostarczanej do węzła. Węzeł zostanie wyposażony w modem podłączony do sterownika swobodnie programowalnego, z wyjściem na zewnątrz, co umożliwi dokładne śledzenie ilości pobieranego ciepła, oraz zdalny nadzór nad obiektem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, STWiORB oraz przedmiary robót. Obligatoryjne jest, aby oferent zdobył wszystkie informacje potrzebne do przygotowania oferty i podpisania umowy, jak również dokonał wizji lokalnej obiektu. Wszelkie prace remontowo - budowlane należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, z zachowaniem przepisów b. h. p. oraz przepisów przeciwpożarowych, z poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016). Wykonawca na oferowany przedmiot zamówienia powinien udzielić rękojmi na okres 36 miesięcy oraz gwarancji - zgodnej z kartami gwarancyjnymi producentów wbudowanych materiałów i zamontowanych urządzeń - liczonych od daty ostatecznego odbioru robót..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.11.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.07.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe CZEMAR Czesław Trzos, Kurpińskiego 9, 85-096 Bydgoszcz,, 85-096 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 70401 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 43920,00

Oferta z najniższą ceną: 43920,00 / Oferta z najwyższą ceną: 67100,00

Waluta: PLN.

 

Remont węzła cieplnego dla budynku stołówki” - wyniki przetargu

 

 

 

 

 

 

Remont węzła cieplnego dla budynku stołówki”

Numer ogłoszenia: 174334 - 2010; data zamieszczenia: 18.06.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Placówek Nr 1 , ul. Mechaników 1, 87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 0-54 236 24 10, faks 0-54 236 24 10.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bursa.q4.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont węzła cieplnego dla budynku stołówki.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje wykonanie węzła cieplnego zasilanego z osiedlowej sieci ciepłowniczej, wysokoparametrowej 125/77 °C na cele c.o. i przygotowania ciepłej wody użytkowej dla budynku stołówki (ul. Mechaników 1 we Włocławku). Obecnie budynek jest ogrzewany w systemie bezpośrednim z układem zmieszania pompowego. Ciepła woda przygotowywana jest na wymiennikach JAD. Zakres robót obejmuje wymianę istniejącego węzła bezpośredniego działania z podmieszaniem pompowym z funkcją ciepłej wody na węzeł kompaktowy dwufunkcyjny szeregowo-równoległy, montaż wymienników dla potrzeb c.o. i c.w.u., niezbędnej armatury i automatyki oraz urządzeń do pomiaru energii cieplnej dostarczanej do węzła. Węzeł zostanie wyposażony w modem podłączony do sterownika swobodnie programowalnego, z wyjściem na zewnątrz, co umożliwi dokładne śledzenie ilości pobieranego ciepła, oraz zdalny nadzór nad obiektem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, STWiORB oraz przedmiary robót. Obligatoryjne jest, aby oferent zdobył wszystkie informacje potrzebne do przygotowania oferty i podpisania umowy, jak również dokonał wizji lokalnej obiektu. Wszelkie prace remontowo - budowlane należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, z zachowaniem przepisów b. h. p. oraz przepisów przeciwpożarowych, z poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016). Wykonawca na oferowany przedmiot zamówienia powinien udzielić rękojmi na okres 36 miesięcy oraz gwarancji - zgodnej z kartami gwarancyjnymi producentów wbudowanych materiałów i zamontowanych urządzeń - liczonych od daty ostatecznego odbioru robót..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.11.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.09.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

2. Posiadać doświadczenie w realizacji robót budowlanych związanych z wykonywaniem węzłów ciepłowniczych, a w szczególności wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2-óch robót budowlanych, polegających na wykonaniu, modernizacji bądź remoncie węzła cieplnego z, o wartości niemniejszej niż 50.000,00 złotych brutto każda.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

1. Dysponować potencjałem kadrowym - własnym lub wyrażającym gotowość do współpracy - zdolnym do wykonania zamówienia, spośród których co najmniej 1 osoba posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, oraz aktualny wpis na listę członków właściwej Izby, o którym mowa art. 12 ust.7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016),

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

2. Zamawiający dopuszcza jednak możliwość wprowadzania zmian w umowie w stosunku do treści oferty, które będą mogły być dokonane z powodu zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących sytuacji: 1) udzielenie w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych, związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji (powodujących konieczność jego wydłużenia); 2) przedłużenie terminu zakończenia przedmiotu umowy może nastąpić w przypadkach: a) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych powodujących wstrzymanie wykonania umowy w okresie dłuższym niż 10 dni kalendarzowych - potwierdzone pisemnie przez zamawiającego, przy czym przesunięcie terminu robót nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie, b) wystąpienia okoliczności siły wyższej - jako siłę wyższą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze Stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, c) pisemnego żądania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiającego lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej o ile żądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bursa.q4.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul.Mechaników 1 87-800 Włocławek Zespół Placówek nr 1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.07.2010 godzina 11:30, miejsce: sekretariat ul.Mechaników 1 87-800 Włocławek Zespół Placówek nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 Pobierz Dokumentację Projektową (pliki spakowane ZIP)

POBIERZ  

 Pobierz Dokumentację SIWZ (pliki spakowane ZIP)

POBIERZ