Menu

  Aktualności
  O nas
  Galeria
  Statut
  Rekrutacja
  LISTA
  Dokumenty do pobrania
  Kadra Pedagogiczna
  Biblioteka
  Samorząd
  Publikacje
  Szkolne Schronisko Młodzieżowe
  Przetargi
  Kontakt
  


Licznik odwiedzin

Kalendarz

  Sierpie 2018  
Pn Wt r Cz Pt So Nd
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Galeria

zobacz wicej »
Statut

S T A T U T

ZESPOŁU PLACÓWEK NR 1

WŁOCŁAWEK

UL. MECHANIKÓW 1

Spis treści:

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne.

ROZDZIAŁ II Przepisy definiujące.

ROZDZIAŁ III Podstawowe informacje o Zespole Placówek.

Rozdział IV Cele i zadania Zespołu Placówek.

Rozdział V Zarządzanie Zespołem Placówki.

ROZDZIAŁ VI Organizacja Zespołu Placówek.

ROZDZIAŁ VII Zakres zadań wychowawców oraz innych pracowników placówki.

ROZDZIAŁ VIII Zasady rekrutacji wychowanków.

ROZDZIAŁ IX Prawa i obowiązki, nagrody, kary oraz skreślenia z listy.

ROZDZIAŁ X Przepisy organizacyjno ? porządkowe.

ROZDZIAŁ XI Postanowienia końcowe.ROZDZIAŁ I


Postanowienia ogólne1. Podstawa prawna opracowania statutu.

Statut Zespołu Placówek nr 1 we Włocławku opracowano na podstawie:1) Konwencji o prawach dziecka z 20 listopada 1989 r. (przyjęta przez Polskę 21 września 1990 r.) (Dz.U.z 1991 r., Nr 120,poz.526, z późn. zm.);

2) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty tekst jednolity (Dz. U. z 2004 r. ,Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);

3) Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.. ? Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., nr 118, poz. 1112, z późn. zm.);

4) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia30 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz.U. z 2005 r., Nr 52, poz. 466);

5) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. (Dz.U. z 2003 r.Nr 6, poz. 69);

6) Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej i Sportu z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci
i młodzieży oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonych przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz.U. z 2011r. Nr 109, poz.631);

7) Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U.z 2009 r. Nr 168, poz. 1324):

8) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z dnia 2010 r. Nr 228, poz. 1487)


ROZDZIAŁ II

Przepisy definiujące§ 1Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1. Zespole Placówek - należy przez to rozumieć Zespół Placówek nr 1 we Włocławku;

2. Statucie - należy przez to rozumieć statut Zespołu Placówek nr 1 we Włocławku;

3. Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. nr 67, poz. 329 z późn. zm.).

4. Dyrektorze, wicedyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Samorządzie Wychowanków, Radzie Zespołu Placówek nr1 i Radzie Rodziców - należy przez to rozumieć organy w Zespole Placówek nr 1;

5. Wychowankach i Rodzicach - należy przez to rozumieć wychowanków Zespołu Placówek nr 1 oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów;

6. Wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece wychowawczej powierzono jedną grupę wychowawczą w Zespole Placówek nr 1;

7. Organie prowadzącym Zespół Placówek nr 1 - należy przez to rozumieć miasto Gmina Włocławek na Prawach Powiatu;

8. Organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem Placówek

nr 1 - należy przez to rozumieć Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy.


ROZDZIAŁ III

Podstawowe informacje o Zespole Placówek.§ 21. Zespół Placówek nr 1 we Włocławku jest placówką publiczną.

2. W skład Zespołu Placówek nr 1 we Włocławku wchodzą:

- Bursa Szkolna nr 2,

- Szkolne Schronisko Młodzieżowe.

3. Siedziba Zespołu Placówek znajduje się we Włocławku, ul. Mechaników 1.

4. Ustalona nazwa: Zespół Placówek nr 1 we Włocławku.

5. Zespołowi Placówek nr 1 imię nadaje organ prowadzący na wniosek Rady Zespołu Placówek nr 1 lub wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Wychowanków.

6. Zespół Placówek nr 1 - Bursa Szkolna nr 2 jest placówką publiczną przeznaczoną dla uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, policealnych, kursów Ośrodka Doskonalenia Zawodowego oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych w wieku do 24 lat.

7. Do uczniów szkół policealnych oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych do 24 lat stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 października 2005r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. z 2005 r. Nr 212, poz. 1767 z późn.zm).

8. W przypadku nie wykorzystania miejsc przeznaczonych dla uczniów, o których mowa w pkt 6, w Bursie Szkolnej nr 2 mogą mieszkać studenci wyższych szkół miasta Włocławka.

9. Pobyt studentów w Zespole Placówek nr 1 określają odrębne przepisy organizacyjno ? porządkowe stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego statutu.

10. Za usługi świadczone przez Zespół Placówek nr 1 - Szkolne Schronisko Młodzieżowe pobierane są opłaty.

11.Zespół Placówek nr 1 jest jednostką budżetową.ROZDZIAŁ IV

Cele i zadania Zespołu Placówek.§ 31. Zespół Placówek nr 1realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, koncentrując się na prowadzeniu działalności wychowawczej oraz opiekuńczej w okresie kształcenia poza stałym miejscem zamieszkania.

2. Zespół Placówek nr 1 zapewnia całodobową opiekę, całodzienne wyżywienie, sanitarno ? higieniczne warunki zakwaterowania i odpowiednie warunki do nauki.

3. Zespół Placówek nr 1 stwarza warunki do rozwoju wychowanków, uwzględniając ich indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także ich możliwości psychofizyczne.

4. Rodzice, wychowawcy oraz szkoły na zasadach określonych w statucie współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia wychowanków.§ 41. Zespół Placówek nr 1 wspomaga wychowawczą rolę rodziny.

2. W zakresie działalności wychowawczej Zespół Placówek nr 1 w szczególności:1) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad określonych w ustawie i przepisów do niej wykonawczych, stosownie do warunków Zespołu Placówek nr 1 i wieku wychowanków;

2) stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju każdego wychowanka;

3) wdraża do systematycznej nauki, wyrównywania braków w opanowaniu partii materiału;

4) udziela pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu trudnych problemów życia codziennego, w twórczy sposób i na drodze negocjacji;

5) promuje zdrowy styl życia poprzez propagowanie oświaty zdrowotnej;

6) wskazuje alternatywy dla zagrożeń społecznych młodego człowieka;

7) upowszechnia zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości;

8) daje wychowankom możliwość rozwijania zainteresowań i uzdolnień, uczestnictwa w kulturze, uprawiania sportu i turystyki;

9) stwarza warunki do rozwijania zaradności życiowej, samorządności i samodzielności;

10) upowszechnia krajoznawstwo i turystykę jako aktywną formę wypoczynku oraz informację turystyczno - krajoznawczą;

11) umożliwia wychowankom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;

12) szanuje indywidualność wychowanków i ich prawo do własnej oceny rzeczywistości;

13) budzi szacunek do siebie i innych w tym niepełnosprawnych, chorych, starszych oraz do pracy poprzez dobrze zorganizowaną pracę na rzecz Zespołu Placówek nr 1 i środowiska;


3. Zespół Placówek nr 1 realizuje program opiekuńczo-wychowawczy, program profilaktyczno-wychowawczy uchwalone przez radę pedagogiczną po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu wychowanków.


§ 51. Zespół Placówek nr 1 sprawuje opiekę nad wychowankami odpowiednio do ich potrzeb oraz posiadanych możliwości.

2. Wykonanie zadań opiekuńczych polega w szczególności na:


1) ścisłym respektowaniu obowiązujących w placówce ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny, przepisów organizacyjno ? porządkowych i regulaminu wychowanków;

2) zapewnieniu wychowankom całodobowej opieki, całodziennego wyżywienia, sanitarno- higienicznych warunków zakwaterowania i odpowiednich warunków do nauki;

3) zapewnieniu wychowankom bezpieczeństwa poprzez stały kontakt z instytucjami powołanymi do zapewnienia bezpieczeństwa tj . policja, straż pożarna, straż miejska.

4) współpracy z pedagogami szkolnymi, z instytucjami wspomagającymi pracę opiekuńczo ? wychowawczą, z poradniami psychologiczno ? pedagogicznymi itp.

5) diagnozowaniu sytuacji rodzinnej wychowanka, jego otoczenia i środowiska, w którym żyje poza szkołą i bursą;

6) systematycznej współpracy z rodzicami (lub ich prawnymi opiekunami) ze szkołami i instytucjami wspomagającymi pracę opiekuńczo ? wychowawczą;


3. Opiekę nad wychowankami przebywającymi w Zespole Placówek nr 1 sprawują wychowawcy grup.

4. Plan dyżurów wychowawców ustala dyrektor uwzględniając tygodniowy rozkład zajęć i możliwości kadrowe Zespołu Placówek nr 1.

5. Opiekę nad wychowankami podczas zajęć poza terenem Zespołu Placówek nr 1 w tym: w trakcie wycieczek organizowanych przez Zespół Placówek nr 1 sprawują wyznaczeni wychowawcy.

6. Obowiązki opiekunów podczas wycieczek organizowanych przez Zespół Placówek nr 1 określają odrębne przepisy.§ 61. Każdą grupę wychowawczą powierza się opiece wychowawczej jednemu z wychowawców wg harmonogramu zajęć opiekuńczo- wychowawczych

2. Za całokształt pracy z grupą wychowawczą odpowiedzialny jest wychowawca grupy.

3. Do obowiązków wychowawcy należy realizowanie postanowień zawartych w art.. 6 Karty Nauczyciela.

4. Wychowawca wykonuje zadania wynikające ze:1) statutu Zespołu Placówek nr 1;

2) rocznego planu pracy opiekuńczo-wychowawczego bursy

3) z programu opiekuńczo-wychowawczego bursy:

4) z programu profilaktyczno-wychowawczego bursy;5. Wychowawca w szczególności:1) dba o zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków;

2) współpracuje z rodzicami (lub prawnymi opiekunami), szkołami, do których uczęszczają wychowankowie, poradnią psychologiczno- pedagogiczną, organizacjami bezpieczeństwa publicznego (strażą pożarną, policją, prokuratorami i kuratorami sądowymi) oraz z instytucjami wspomagającymi pracę opiekuńczo- wychowawczą;

3) utrzymuje kontakt z ośrodkami pomocy społecznej;

4) organizuje naukę własną wychowanków;

5) pomaga wychowankom w rozwiązywaniu ich problemów;

6) zapoznaje wychowanków ze statutem, regulaminem wychowanków, przepisami organizacyjno ? porządkowymi, przepisami bhp., p.poż., wyjściami ewakuacyjnymi bursy oraz czuwa nad ich przestrzeganiem;

7) jest współorganizatorem różnych imprez,

8) tworzy dobrą atmosferę pobytu wychowanków w bursie,

9) realizuje uchwały rady pedagogicznej.ROZDZIAŁ V


Zarządzanie Zespołem Placówek§ 71. Zadania i kompetencje organu prowadzącego Zespół Placówek nr 1 oraz organu sprawującego nad Zespołem Placówek nadzór pedagogiczny określają odrębne przepisy.

2. Organy, o których mowa w ust. 1 mogą ingerować w działalność Zespołu Placówek nr 1wyłącznie w zakresie i na zasadach określonych w ustawie.

3. Zespołem Placówek nr 1 kieruje dyrektor przy pomocy wicedyrektora

4. Organem realizującym statutowe zadania dotyczące wychowania i opieki jest rada pedagogiczna.

5. W Zespole Placówek nr 1 obowiązują następujące dokumenty:1) Regulamin pracy;

2) Regulamin pracy rady pedagogicznej;

3) Regulamin pracy komisji przetargowej;

4) Regulamin premiowania pracowników administracji i obsługi;

5) Regulamin procedur kontroli wewnętrznej;

6) Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego dla wychowawców;

7) Regulamin przyznawania dodatkowego wynagrodzenia rocznego;

8) Regulamin przyznawania nagród Dyrektora zespołu Placówek nr 1;

9) Regulamin wynagradzania pracowników administracji i obsługi;

10) Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.6. W Zespole Placówek nr 1 działają organy:1) Rada Pedagogiczna,

2) Samorząd Wychowanków (Młodzieżowa Rada Bursy).7. Działające w Zespole Placówek nr 1 organy wzajemnie się informują o podstawowych kierunkach planowanej i prowadzonej działalności.

8. W Zespole Placówek nr 1 może być utworzona:1) Rada Rodziców,

2) Rada Zespołu Placówek.9. W sprawach ważnych dla Zespołu Placówek nr 1 przewiduje się wspólne posiedzenie rad pedagogicznych i samorządu wychowanków.

10. Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców wychowanków Zespołu Placówek nr 1.

11. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem Zespołu Placówek nr 1.

12. W skład Rady Zespołu Placówek nr 1 wchodzą w równej liczbie ? po 2 osoby:1) wychowawcy;

2) rodzice;

3) wychowankowie.13. Wychowawcy do Rady Zespołu Placówek nr 1 wybierani są przez ogół wychowawców na zebraniu rady pedagogicznej.

14. Rodzice do Rady Zespołu Placówek nr 1 wybierani są przez ogół rodziców na zebraniu rady pedagogicznej.

15. Wychowankowie do Rady Zespołu Placówek nr 1 są wybierani na zebraniu ogólnym wychowanków bursy.

16. Samorząd wychowanków tworzą wszyscy wychowankowie bursy.

17. Organem samorządu jest: Młodzieżowa Rada Bursy (MRB).

18. Propozycje kandydatów do MRB składają wychowankowie poszczególnych grup.

19. Kandydaci do MRB prezentują swoje programy wyborcze.

20. Młodzieżową Radę Bursy wybiera się na zebraniu ogólnym wychowanków bursy.

21. Kadencja samorządu trwa jeden rok szkolny - od września do czerwca.

22. Młodzieżowa Rada Bursy uchwala regulamin swojej działalności zgodnie ze statutem Zespołu Placówek.

§ 81. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej Zespołu Placówek nr 1, jeżeli są one niezgodne z przepisami prawa.

2. O wstrzymaniu uchwał dyrektor niezwłocznie informuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad Zespołem Placówek nr 1 oraz organ prowadzący Zespół Placówek nr 1.

3. Sposób postępowania w sprawie wstrzymania uchwały Rady Pedagogicznej określa art. 31 ust. 3 ustawy.

4. Prowadzenie mediacji między działającymi w Zespole Placówek nr 1 organami reguluje Statut Zespołu Placówek nr 1.§ 91. Stanowisko dyrektora powierza i odwołuje z niego organ prowadzący Zespół Placówek nr 1.

2. Postępowanie, o którym mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.

3. Do zadań dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy Zespołu Placówek nr 1.

4. Dyrektor w szczególności zabiega o stworzenie optymalnych warunków do realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych Zespołu Placówek nr 1.

5. Dyrektor Zespołu Placówek nr 1:1) kieruje działalnością opiekuńczo ? wychowawczą bursy i reprezentuje ją na zewnątrz;

2) sprawuje nadzór pedagogiczny,

3) sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu Placówek nr 1 podjętych w ramach kompetencji stanowiących;

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym bursy zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także
może organizować administracyjną, finansowa, gospodarczą obsługę bursy w ramach pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Miasta Włocławka;

6) zatwierdza plan rozwoju zawodowego wychowawców;

7) ustala ocenę dorobku zawodowego wychowawców;

8) wydaje akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego;

9) dokonuje oceny pracy wychowawców; współpracuje ze szkołami wychowanków i instytucjami wspomagającymi pracę opiekuńczo ? wychowawczą; wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych;6. Dyrektor Zespołu Placówek nr 1w drodze decyzji może skreślić wychowanka z listy wychowanków bursy w przypadkach określonych w statucie Zespołu Placówek nr 1.Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii
samorządu wychowanków

7. Dyrektor Zespołu Placówek nr 1 w szczególności decyduje

o sprawach:1) zatrudnienia i zwalniania wychowawców oraz innych pracowników Zespołu Placówek nr 1;

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych wychowawcom oraz innym pracownikom bursy;

3) występowania z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla wychowawców i innych pracowników Zespołu Placówek nr 1;

4) przyznawania dodatku motywacyjnego wychowawcom w oparciu o regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego dla wychowawców Zespołu Placówek nr 1.

8. Dyrektor jest przedstawicielem Zespołu Placówek nr 1 na zewnątrz oraz w sprawach wynikających z ustawy - organem prowadzącym postępowanie administracyjne w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.

9. Zadania związane z pełnieniem tej funkcji oraz tryb ich realizacji określają postanowienia Regulaminu działalności Rady Pedagogicznej Zespołu Placówek nr 1 oraz ustawy o systemie oświaty, a w sprawach postępowania administracyjnego - Kodeks postępowania administracyjnego.

10. W wykonywaniu swoich zadań dyrektor współpracuje z organami statutowymi Zespołu Placówek nr 1.

11. W Zespole Placówek nr 1może być utworzone stanowisko wicedyrektora

12. Powierzenie tego stanowiska i odwołanie z niego dokonuje dyrektor po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego Zespół Placówek nr 1, Rady Pedagogicznej oraz Rady Zespołu Placówek nr 1 jeżeli została powołana. Rada Pedagogiczna§ 101. W Zespole Placówek nr 1 działa Rada Pedagogiczna Bursy Szkolnej nr 2, w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym nie tworzy się rady pedagogicznej co jest zgodne z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy wychowawcy zatrudnieni w Zespole Placówek nr 1 - Bursie Szkolnej nr 2.

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Zespołu Placówek nr 1.

4. Zasady funkcjonowania rady pedagogicznej określa Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Placówek nr 1 uchwalony przez Radą Pedagogiczną Zespołu Placówek nr 1 ? Bursy Szkolnej nr 2 normujące w szczególności następujące zagadnienia:1) sposób przygotowania, zwoływania, prowadzenia i dokumentowania posiedzeń rady pedagogicznej;

2) wewnętrzną organizacje rady pedagogicznej;

3) zasady dopuszczania do udziału w pracach rady pedagogicznej osób nie będących członkami tego organu;

4) kompetencje przewodniczącego rady pedagogicznej;

5) kompetencje stanowiące oraz opiniujące rady pedagogicznej.5. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze) , po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących
potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego rady pedagogicznej, organu prowadzącego placówkę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

6. Rada pedagogiczna nie rzadziej niż dwa razy w roku zapoznaje się z wnioskami dotyczącymi ze sprawowania nadzoru pedagogicznego i informacją o działalności placówki, informację taką przekłada dyrektor placówki.

7. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: uchwalenie statutu Zespołu Placówek nr 1; zatwierdzenie rocznego planu pracy opiekuńczo-wychowawczego, programu opiekuńczo-wychowawczego, programów profilaktycznych; podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w bursie; ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego
wychowawców; podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków.

8. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:


1) organizację pracy Zespołu Placówek, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć opiekuńczo-wychowawczych;

2) projekt planu finansowego Zespołu Placówek nr 1, w tym dochodów budżetowych;

3) wnioski dyrektora o przyznanie wychowawcom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

4) propozycje Dyrektora Zespołu Placówek nr 1 w sprawach przydziału wychowawcom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć dydaktycznych, opiekuńczo ? wychowawczych.


9. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie wychowawcy lub wicedyrektora do dyrektora, a dyrektora do organu prowadzącego. Taki wniosek winien być poprzedzony postępowaniem wyjaśniającym, a o jego wyniku należy powiadomić radę pedagogiczną w terminie 14 dni od otrzymania wniosku.

10. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

11.Wychowawcy są zobowiązani do nie ujawnienia spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także wychowawców i innych pracowników.

12. Rada pedagogiczna uchwala statut i zmiany statutu.


Rada Zespołu Placówek§ 111. W Zespole Placówek nr 1 może zostać utworzona Rada Zespołu Placówek nr 1.

2. Zasady utworzenia oraz funkcjonowania Rady Zespołu Placówek nr 1 regulują odrębne przepisy.Rada Rodziców§ 121. W Zespole Placówek nr 1 może działać rada rodziców.

2. Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogól rodziców wychowanków Zespołu Placówek nr 1.

3. Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania rady rodziców określa regulamin działalności rady rodziców, który nie może być sprzeczny ze statutem placówki.

4. Dyrektor zapewnia radzie rodziców organizacyjne warunki działania oraz stale współpracuje z radą rodziców.

5. Kompetencje rady rodziców określają odrębne przepisy.

6. Rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek

rodziców i innych źródeł przeznaczone na wspieranie statutowej działalności Zespołu Placówek nr 1.

7. Zasady wydatkowania środków funduszu określa regulamin działalności rady rodziców.§ 131. Rodzice (opiekunowie prawni) partycypują w części kosztów

utrzymania wychowanków w placówce:1) ponoszą odpłatność za wyżywienie liczoną wg kosztów surowca potrzebnego na przygotowanie posiłków ustaloną przez Dyrektora Zespołu Placówek nr 1 w porozumieniu z organem prowadzącym;

2) ponoszą odpłatność za zakwaterowanie ustaloną przez organ prowadzący.2. Konsultacje dla rodziców ustalają wychowawcy.

3. Wychowawcy mają obowiązek :1) poznać rodziców ze statutem bursy i innymi wewnętrznymi dokumentami regulującymi jej funkcjonowanie;

2) przekazywać rodzicom rzetelną informację na temat zachowania ich dziecka;

3) udzielać rodzicom porad w sprawach wychowawczych;

4) rodzice (opiekunowie prawni) bez ograniczeń mogą odwiedzać

swoje dzieci mieszkające w bursie.

4. Zasady współpracy wychowawczej z rodzicami. Rodzice i wychowawcy współpracują ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia. Rodzice mają prawo do:1) wglądu do programu wychowawczego placówki i wyrażania swojej opinii o nim;

2) określania i współdecydowania o celach, metodach i formach poprzez wyrażania opinii;

3) uzyskiwania informacji i pomocy w sprawach wychowania od wychowawcy i dyrektora bursy;

4) sugerowania metod wychowawczych dotyczących ich dziecka.


5. Formy kontaktów z rodzicami:1) kontakty indywidualne i grupowe;

2) wezwania rodziców do bursy w nagłych przypadkach telefonicznie lub pisemnie;

3) podpisywanie kontraktów-oświadczeń w obecności bursy;

4) sporządzanie notatek, prowadzenie obserwacji o wychowanku, pisanie listów i innych informacji o ich dziecku i przesyłanie do rodziców;

5) wręczanie listów pochwalnych rodzicom, za wzorowe zachowanie, właściwą postawę wobec nauki i aktywność w pracach samorządu mieszkańców bursy;

6) we wszystkich kontaktach z rodzicami powinna obowiązywać szczerość, życzliwość i rzeczowość;

7) w sprawach trudnych należy rozmawiać szczerze, ale w indywidualnej rozmowie.Samorząd Wychowanków

§ 141. Wszyscy wychowankowie Zespołu Placówek nr 1 z mocy prawa tworzą samorząd wychowanków. Każdy wychowanek jest członkiem społeczności bursy, a wychowanek poszczególnych grup są
członkami samorządów grup.

2. Zasady wybierania, działania oraz kompetencje organów samorządu wychowanków określa regulamin samorządu wychowanków uchwalony przez ogół wychowanków w głosowaniu
równym, tajnym i powszechnym.

3. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu wychowanków.

4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem bursy.

5. Samorząd uprawniony jest do przedstawiania radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi Zespołowi Placówek wniosków i opinii we wszystkich sprawach bursy, w szczególności dotyczących realizacji
podstawowych praw wychowanków, takich jak:1) prawo do reprezentowania społeczności młodzieżowej bursy;

2) prawo wnoszenia propozycji do programu opiekuńczo ? wychowawczego bursy, zgodnie z celem i stawianymi wymaganiami;

3) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

4) prawo do organizacji życia w bursie, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań;

5) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej,

6) sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i

możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem.

7) prawo do udziału w ustaleniu i zmienianiu przepisów

organizacyjno ? porządkowych bursy regulujących zasady współżycia w bursie,

8) prawo do przedstawiania radzie pedagogicznej, dyrektorowi

wniosków i opinii dotyczących spraw dydaktycznych,

opiekuńczo ? wychowawczych i organizacyjnych bursy;

9) prawo do występowania w sprawach określonych w statucie;

10) prawo do szacunku dla praw wychowanków;

11) prawo do monitorowania i ewaluowania działalności MRB;

12) prawo do redagowania i wydawania gazety MRB;

13) prawo do zwolnienia zarządu MRB z pełnienia dyżurów

w stołówce i na sektorach w danym roku szkolnym:

14) prawo do wyboru wychowawcy pełniącego rolę opiekuna

samorządu MRB.


6. Do zadań MRB należy w szczególności:1) współpracować z radą pedagogiczną, dyrektorem bursy,

opiekunem oraz z samorządami grup;

2) reprezentować interesy społeczności młodzieżowej

bursy;

3) inicjować i koordynować wśród młodzieży działalność

kulturalną, sportową, turystyczną i rozrywkową;

4) współdecydować w układaniu jadłospisu;

5) tworzyć dobrą atmosferę w bursie;

6) czuwać nad estetyką użytkowanych pomieszczeń;

7) współdecydować o sposobie wydatkowania środków

finansowych będących w dyspozycji bursy przeznaczonych na

cele kulturalno ?oświatowe;

8) aktywizować do uczestnictwa w imprezach organizowanych na

terenie miasta,

9) rozpatrywać wszelkie przejawy naruszania norm współżycia

społecznego,

10) współdecydować w przydzielaniu doraźnych obowiązków i zadań

służących usprawnianiu różnych dziedzin życia w bursie,

szczególnie zajęć samoobsługowych, porządkowych, dyżurów na

stołówce i itp.;

11) prowadzić na bieżąco dokumentację MRB,

12) propagować idee samorządności i współodpowiedzialności za właściwe jej realizowanie;

13) monitorować i ewaluować działalność MRB;

14) integrować społeczność bursy;

15) wzbogacać i kultywować tradycję bursy;7. Kadencja samorządu wychowanków trwa 1 rok szkolny, przy czym w ciągu kadencji dopuszczalna jest zmiana jednej trzeciej składu.

8. Samorząd wychowanków może przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie w sprawach dotyczących życia wychowanków w bursie, pracy opiekuńczo ? wychowawczej.


9. Ponadto samorząd wychowanków może:1) wydać opinię dotyczącą pracy danego wychowawcy i przedstawić ją dyrektorowi placówki;

2) reprezentować ogół wychowanków wobec innych organów Zespołu Placówek;

3) składać wnioski w sprawie planu budżetu i dochodów budżetowych bursy.10. Obowiązkiem opiekuna samorządu wychowanków jest:1) udzielanie pomocy w realizacji zadań, w szczególności wymagających udziału nauczycieli i dyrekcji,

2) zapewnienie z upoważnienia dyrektora placówki niezbędnych warunków organizacyjnych do samorządnej działalności młodzieży,

3) czuwanie nad zgodnym z prawem szkolnym działaniem samorządu, w tym również w zakresie gospodarowania jego funduszem,

4) informowanie o uchwałach rady pedagogicznej dotyczących wychowanków,

5) inspirowanie wychowawców do współpracy z samorządem i udzielania mu pomocy w jego działalności,

6) uczestnictwo w ocenie pracy samorządu dokonywanej przez dyrektora i radę pedagogiczną.
11. Dyrektor zapewnia organom samorządu wychowanków organizacyjne, w tym lokalowe, warunki do działania oraz stale współpracuje z samorządem wychowanków poprzez ich opiekuna.


12. Zasady współdziałania organów Zespołu Placówek.


1) Dyrektor Zespołu Placówek współpracuje ze wszystkimi organami placówki poprzez:a) organizowanie i przewodniczenie posiedzeniom rady pedagogicznej.

b) uczestniczenie w miarę potrzeb w posiedzeniach samorządu wychowanków,

c) umożliwianie przepływu informacji i koordynowanie współpracy pomiędzy organami placówki,

d) zajmowanie stanowiska wobec wniosków wpływających od poszczególnych organów placówki i stosowanie przepisów postępowania dla danej sprawy.2) Rada Pedagogiczna i Samorząd Wychowanków współpracują

poprzez:a) zapraszanie na swoje posiedzenie upoważnionych

przedstawicieli poszczególnych organów Zespołu,

b) informowanie o planach i podejmowanych działaniach lub decyzjach innych organów placówki w sprawach będących

w kompetencjach poszczególnych organów,

c) rozpatrywanie wniosków i skarg kierowanych do poszczególnych organów placówki w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i statutem Zespołu:

d) jeśli organ, który otrzymał wniosek lub skargę, nie jest właściwy do jego rozpatrzenia, obowiązany jest w ciągu 7 dni przekazać go właściwemu organowi placówki, o przekazaniu wniosku lub skargi zawiadamia się równocześnie wnioskodawcę,

e) organ właściwy do załatwienia wniosku lub skargi powinien załatwić wniosek lub skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu l miesiąca,

f) w razie niemożności załatwienia wniosku lub skargi w w/w określonym terminie właściwy organ obowiązany jest w tym terminie zawiadomić wnioskodawcę o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia wniosku oraz przewidywanym terminie rozpatrzenia wniosku.13. Wychowawcy, wychowankowie, rodzice i pracownicy administracjii

obsługi Zespołu zobowiazani sa do zachowania drogi słuzbowej w

przypadku sytacji konfliktowej w placówce:1) składający skargę kieruje ją do organu placówki zgodnie z jego kompetencajami,

2) w przypadku nie załatwienia skargi w określonym terminie przysługuje odwołanie do organu prowadzącego placówkę za pośrednictwem dyrektora,

3) nie zachowanie drogi służbowej stanowi naruszenie postanowień statutu Zespołu i norm współżycia w placówce.14. Sprawy sporne pomiędzy organami placówki roztyrzyga dyrektor Zespołu.

15. Każdej ze stron konfliktu przysługuje prawo odwołania do organu prowadzącego lub nadzorującego według ich kompetencji za pośrednictwem dyrektora Zespołu.

16. Współpraca z rodzicami (opiekunami prawnymi) wychowanków bursy realizowana jest w następujących formach:1) kontakty indywidualne i grupowe;

2) wezwania rodziców do bursy w nagłych przypadkach telefonicznie lub pisemnie;

3) podpisywanie kontraktów-oświadczeń w obecności rodziców
z wychowankami notorycznie łamiących regulamin bursy;

4) sporządzanie notatek, prowadzenie obserwacji o wychowanku, pisanie listów i innych informacji o ich dziecku i przesyłanie do odziców;

5) wręczanie listów pochwalnych rodzicom, za wzorowe zachowanie, właściwą postawę wobec nauki i aktywność w pracach samorządu mieszkańców bursy;

6) we wszystkich kontaktach z rodzicami powinna obowiązywać szczerość, życzliwość i rzeczowość;

7) w sprawach trudnych należy rozmawiać szczerze, ale w indywidualnej rozmowie.17. Zasady współpracy wychowawczej z rodzicami. Rodzice i wychowawcy współpracują ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia. Rodzice mają prawo do:1) wglądu do programu wychowawczego placówki i wyrażania swojej opinii o nim;

2) określania i współdecydowania o celach, metodach i formach poprzez wyrażania opinii;

3) uzyskiwania informacji i pomocy w sprawach wychowania od wychowawcy i dyrektora bursy;

4) sugerowania metod wychowawczych dotyczących ich dziecka.18. Współpraca ze szkołą, do której uczęszcza wychowanek bursy, realizowana jest w następujących formach:1) kontakty osobiste lub telefoniczne z nauczycielami i wychowawcami klas,

2) spotkania z pedagogami szkolnymi w celu: uzyskania informacji o frekwencji wychowanka, jego ocenach, ujednolicenia oddziaływań wychowawczych, dzielenia się doświadczeniami, organizowania spotkań warsztatowych lub szkoleniowych.ROZDZIAŁ VIOrganizacja Zespołu Placówek


Bursa Szkolna nr 2§ 151. Podstawę organizacji pracy Zespołu Placówek nr 1 - Bursy Szkolnej nr 2 w danym roku szkolnym stanowią, ustalone przez dyrektora i zaopiniowane przez radę pedagogiczną najpóźniej do 30 maja każdego roku:

a) arkusz organizacji roku szkolnego,

b) tygodniowy rozkład zajęć.

2. Szczegółową organizację wychowania i opieki w bursie w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Zespołu Placówek nr 1, opracowany przez dyrektora Zespołu do dnia 30 kwietnia danego roku i zatwierdzony przez organ prowadzący do dnia 31 maja danego roku.

3. Arkusz organizacyjny Zespołu Placówek nr 1 zatwierdza organ prowadzący.

4. W bursie za zgodą organu prowadzącego tworzy się stanowisko wicedyrektora. Zakres obowiązków wicedyrektora określa dyrektor.

5. W arkuszu organizacji Zespołu Placówek nr 1 zamieszcza się w szczególności ogólną liczbę pracowników Zespołu

Placówek nr 1 w tym pracowników pedagogicznych, pracowników administracji i obsługi planowaną liczbę miejsc w bursie dla dziewcząt i chłopców w danym roku szkolnym oraz ogólną liczbę
godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Zespół Placówek nr 1.

6. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć opiekuńczo - wychowawczych określa tygodniowy harmonogram zajęć, ustalony na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego Zespołu Placówek nr 1 z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

7. Zasady tworzenia, treść i sposób realizacji planu finansowego określają odrębne przepisy.

8. Zespół Placówek nr 1 prowadzi dokumentację dotyczącą pobytu wychowanków:1) dziennik zajęć wychowawczych;

2) księgę meldunkową wychowanków;

3) księga chorych wychowanków;

4) księgę powrotów wychowanków do bursy;

5) księgę wychowanków pozostających w bursie w czasie nauki;

6) aktualny wykaz wychowanków w grupie;

7) arkusz spostrzeżeń o wychowanku;

8) protokoły rady pedagogicznej;

9) ewidencja wyjść i powrotu wychowanków;

10) księga raportu nocnego;

11) księga żywionych;

12) zeszyt zastępstw;9. Zajęcia opiekuńczo ? wychowawcze dokumentowane są przez wychowawców w dziennikach zajęć wychowawczych.

10. Księga meldunkowa wychowanków prowadzona jest przez wychowawcę grupy, który ma obowiązek dokonywania zameldowania i wymeldowania wychowanków swojej grupy.
Księga powinna być zabezpieczona tak, aby nie miały do niej dostępu osoby postronne.

11. Księga chorych wychowanków prowadzonych jest przez wychowawców wg ustalonych rubryk.

12. Księga powrotów wychowanków do bursy dotyczy wpisu sięwychowanków przyjeżdżających do bursy w niedziele i święta                                                                                                         
13. Księga wychowanków pozostających w bursie w czasie nauki prowadzona jest przez wychowawców wg ustalonych rubryk.

14. Aktualny wykaz wychowanków w grupie prowadzi wychowawca wg ustalonych rubryk.

15. Arkusz spostrzeżeń o wychowanku prowadzi wychowawca grupy wg ustalonych rubryk.

16. Ewidencja wyjść i powrotów wychowanków dotyczy wpisu się wychowanków wychodzących z bursy i powracających do bursy wg ustalonych rubryk.

17. Księga raportów nocnych prowadzona jest przez wychowawcę sprawującego opiekę nad wychowankami w porze nocnej wg ustalonych rubryk.

18. Księga żywienia prowadzona jest wychowawców wg ustalonych rubryk.

19. Księga zastępstw prowadzona jest przez wicedyrektora wg ustalonych rubryk .

20. W bursie organizuje się opiekę w porze nocnej pomiędzy godz. 22.00 , a 6.00.

21. Opiekę nocną sprawują wychowawcy lub pracownicy obsługi.

22. Do sprawowania opieki wychowawczej w porze nocnej może być zobowiązany każdy wychowawca za wyjątkiem określonym
w innych przepisach.                                                                                                                                
23. Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć edukacyjnych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy o organizacji roku szkolnego.Szkolne Schronisko Młodzieżowe.§ 161. Zadaniem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, zwanego dalej ? Schroniskiem ? jest upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki jako aktywnej formy wypoczynku, zapewnienie uczniom, studentom i nauczycielom taniego noclegu i informacji turystyczno ? krajoznawczej.

2. Organem prowadzonym Zespół Placówek nr 1, Szkolne Schronisko Młodzieżowe jest Gmina Miasto Włocławek na Prawach Powiatu.

3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem Placówek nr 1- Szkolnym Schroniskiem Młodzieżowym jest Kujawsko Pomorski Kurator Oświaty w Bydgoszczy.


4. Zespół Placówek nr 1- Szkolne Schronisko Młodzieżowe czynne jest cały rok, posiada 48 miejsc noclegowych.

5. Schronisko zlokalizowane jest w budynku Zespołu Placówek nr 1 i posiada:1) pokoje 3 ? osobowe, wyposażone w sprzęt mieszkalny;

2) kuchnię samoobsługową, wyposażoną w sprzęt kuchenny:

3) jadalnię wyposażoną, w sprzęt stołówkowy:

4) świetlicę wyposażoną w sprzęt RTV, magnetowid;

5) przechowalnię bagażu i sprzętu turystycznego;

6) pomieszczenia do suszenia bielizny;

7) wc, prysznice;

8) oddzielny magazyn do przechowywania pościeli czystej, brudnej.6. System rezerwacji miejsc noclegowych w Zespole Placówek nr 1 ? Szkolnym Schronisku Młodzieżowym dokonuje się telefonicznie lub pisemnie.

7. Prawa i obowiązki osób korzystających ze Schroniska:1) przyjmowanie osób do schroniska trwa od godz. 14.00 do 21.00 (w przypadkach uzasadnionych całą dobę);

2) doba w schronisku trwa od godz. 14.00 - do 10.00 dnia następnego. Wszystkich korzystających ze Schroniska obowiązują przepisy meldunkowe;

3) od godz. 22.00 do 6.00 rano dnia następnego obowiązuje cisza nocna;

4) ze Schroniska korzystać można nie dłużej niż 3 kolejne doby, jeśli są wolne miejsca Dyrektor Zespołu Placówek nr 1 może wyrazić zgodę na dłuższy pobyt;

5) opiekun grupy wycieczki zobowiązany jest nocować w schronisku razem z uczestnikami, w przeciwnym przypadku grupa nie może być zakwaterowana w Schronisku;

6) osoby, które korzystają z noclegu mogą zrezygnować z bielizny pościelowej schroniska pod warunkiem posiadania własnych śpiworów bieliźnianych, względnie dwóch prześcieradeł i powłoczki na poduszkę;

7) przygotowanie posiłków odbywać się może wyłącznie w kuchni schroniska, a spożywanie w jadalni;

8) zabrania się używania grzałek elektrycznych i otwartego ognia, a także przemieszczenia sprzętu w sypialniach;

9) do schroniska nie wolno wprowadzać zwierząt;

10) picie alkoholu i palenie tytoniu jest zabronione;

11) za wszelkie zaistniałe uszkodzenia przedmiotów stanowiących własność schroniska odpowiada kierownik grupy lub turysta indywidualnie;

12) schronisko ponosi jedynie odpowiedzialność za przedmioty i pieniądze oddane do depozytu;

13) w razie przekroczenia regulaminu schroniska lub nieodpowiedniego zachowania się, Dyrektor Zespołu Placówek nr 1 jest uprawniony do usunięcia winnego ze schroniska, a ponadto przypadku młodzieży szkolnej bądź akademickiej zawiadamia o tym właściwą jednostkę (szkołę, uczelnię, organizację);

14) osoby korzystające ze schroniska mogą wszelkie pozytywne i negatywne uwagi wpisać do książki życzeń i zażaleń;

15) we wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie, regulaminie dotyczących toku życia w schronisku, jak zapewnienie porządku, ochrony mienia, przestrzegania zasad współżycia społecznego, kultury obcowania itp. Korzystający ze schroniska są zobowiązani stosować się do wskazań pracowników obsługi i Dyrektora Zespołu Placówek nr 1.


8. Dyrektor Zespołu Placówek nr 1 kieruje całokształtem prac Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, jest odpowiedzialny za:1) właściwe funkcjonowanie placówki;

2) realizację zadań wynikających z zarządzeń organów nadzorujących placówkę;

3) zapewnienie pomocy pracownikom w realizacji ich zadań i doskonaleniu zawodowym;

4) nadzorowanie działalności administracyjnej placówki rachunkowości budżetowej oraz zabezpiecza i przechowuje pieczecie urzędowe, druki ścisłego zarachowania i inne dokumenty;

5) sporządzanie projekt planu rzeczowego i finansowego oraz przedkładanie go właściwym władzom do zatwierdzenia;

6) dokonywanie wydatków w ramach przyznanego budżetu, ponosząc przy tym konsekwencje służbowe i dyscyplinarne w wypadku przekroczeń zatwierdzonych środków;7) organizację przeglądów technicznych budynku, nadzór nad pracami konserwatorskimi i remontowymi, powołuje komisję i zarządza inwentaryzacje majątku.;

8) opracowanie sprawozdań, analiz statycznych, opisowych oraz wykonanie innych opracowań na wniosek władz oświatowych;

9) zapewnienie opieki i wychowania dzieci i młodzieży przebywających w schronisku.9. Dba o wyposażenie placówki, jej stan higieniczno ? sanitarny oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe.

10. Dąży do wytworzenia właściwej atmosfery wychowawczej umożliwiającej właściwy wypoczynek nocującej młodzieży.

11. Dyrektor Zespołu Placówek nr 1 jest zobowiązany udostępnić osobie korzystającej ze schroniska na jej życzenie książkę życzeń i zażaleń.

12. Zespół Placówek nr 1 może współdziałać z Polskim Towarzystwem Schronisk Młodzieżowych oraz innymi stowarzyszeniami i organizacjami co określa Statut Zespołu Placówek nr 1.

13. Schronisko jest jednostką budżetową.

14. Za usługi świadczone przez schronisko pobierane są opłaty; wysokość opłat ustala organ prowadzący.

15.Wpłaty z tytułu opłat za nocleg zalicza się na rachunek dochodów budżetowych.

16. W schronisku mogą być zakwaterowane osoby inne niż wymienione w pkt 1, jeżeli są wolne miejsca.17. Dochody osiągane z tytułu działalności poza statutowej gromadzone są na wydzielonym rachunku dochodów budżetowych.

18.Dochody wymienione w pkt 17 mogą być przeznaczone na finansowanie:1) wydatków związanych z uzyskaniem przez jednostkę dochodów własnych;

2) zakup sprzętu, materiałów biurowych, pomocy naukowych i dydaktycznych;

3) zakupy inwestycyjne;

4) remont obiektu i sprzętu;

5) świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bhpFormy działalności opiekuńczo - wychowawczej§ 171. Podstawową formą pracy Zespołu Placówek nr 1 są zajęcia opiekuńczo ? wychowawcze prowadzone w grupach wychowawczych.

2. Czas pracy w grupie wychowawczej nie powinien przekraczać 55 godzin tygodniowo.

3. Wychowankowie Bursy Szkolnej nr 2 objęci są całodobową opieką wychowawczą we wszystkie dni tygodnia.

4. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej nie może być większa niż 35 osób.

5. Dopuszcza się tworzenie grup integracyjnych, w których liczba wychowanków nie może być większa niż 20, w tym 3do 5 wychowanków niepełnosprawnych.

6. W bursie mogą być tworzone grupy koedukacyjne.

7. Podział wychowanków na grupy wychowawcze dokonuje wicedyrektor we współpracy z wychowawcami.

8. Biblioteka jest pracownią Zespołu Placówek nr 1, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań wychowanków, zadań dydaktyczno ? wychowawczych, doskonaleniu warsztatu pracy wychowawców, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród wychowanków i ich rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.

9. Z biblioteki korzystają wychowankowie, studenci, wychowawcy i inni pracownicy Zespołu Placówek nr 1, a także inne osoby na zasadach określonych regulaminem.

10. Biblioteka Zespołu Placówek nr 1 współpracuje z Biblioteką Publiczną miasta Włocławka.

11. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do zbiorów po zakończeniu zajęć lekcyjnych.

12.Wymiar czasu pracy biblioteki określa Dyrektor Zespołu Placówek nr 1.

13.Inne unormowania dotyczące pracy nauczyciela ? bibliotekarza określają odrębne przepisy.

14. Ze stołówki Zespołu Placówek nr 1 mogą korzystać wychowankowie, pracownicy Zespołu Placówek nr 1.

15. Stołówka może prowadzić dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej.ROZDZIAŁ VIIZakres zadań wychowawców oraz innych pracowników Zespołu Placówek.Wychowawcy i inni pracownicy Zespołu Placówek§ 181. W Zespole Placówek nr 1 zatrudnia się pracowników: edagogicznych - wychowawców i nauczyciela bibliotekarza, ekonomicznych - głównego księgowego, administracyjnych - samodzielnych referentów d/s. administracji, magazyniera-intendenta

4) obsługi - kucharkę, pomoce kuchenne, sprzątaczki, konserwatora, konserwatora -kierowcę,
portierów nocnych, dziennych i recepcjonistę.

2. Kwalifikacje wychowawców i innych pracowników Zespołu Placówek oraz zasady ich wynagradzania określają odrębne przepisy.

3. Do obowiązków wicedyrektora należy realizowanie postanowień zawartych w art. 6 Karty Nauczyciela.

4. Do zakresu zadań wicedyrektora należy organizowanie i kierowanie działalnością opiekuńczo ? wychowawczą bursy, a w szczególności:1) realizacja zadań wynikających z programu opiekuńczo - wychowawczego bursy,

2) opracowanie harmonogramu zajęć opiekuńczo - wychowawczych,

3) organizowanie zastępstw za nieobecnych wychowawców,

4) sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

5) współdziałanie w organizowaniu różnorodnych imprez dla wychowanków,

6) sprawowanie opieki nad wychowankami,

7) kontrola wychowawców w zakresie prowadzenia dokumentacji, przestrzegania przez podległych im wychowanków przepisów bhp, p.poż, znajomości statutu oraz regulaminu
i przepisów organizacyjno ? porządkowych bursy,

8) współdziałanie z rodzicami, nauczycielami i innymi instytucjami,

9) realizowanie uchwał rady pedagogicznej,

10) rozliczanie godzin ponadwymiarowych i nocnych wychowawców.5. Wychowawca w swoich działaniach wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem wychowanków, troską o ich zdrowie, a także o szanowanie godności osobistej wychowanków.

6. Obowiązkiem każdego wychowawcy jest bezstronne i obiektywne ocenianie oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich wychowanków.

7. Wychowawca prowadzi prace wychowawczą i opiekuńcza oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece wychowanków.

8. Wychowawca jest zobowiązany do prawidłowego, rzetelnego i zgodnego ze stanem faktycznym prowadzenia obowiązujących dokumentów wychowawczych w bursie.

9. Wychowawcy uczestniczą w pracach rady pedagogicznej.

10. Wychowawcy zobowiązani są do zachowania tajemnicy posiedzeń rady pedagogicznej, na zasadach określonych w ustawie. 11. Do obowiązków wychowawcy należy realizowanie postanowień zawartych w art. 6 Karty Nauczyciela.

12. Wychowawca wykonuje zadania wynikające z: rocznego planu pracy opiekuńczo-wychowawczej; programu opiekuńczo ? wychowawczego i profilaktyczno- wychowawczych bursy,

statutu bursy.13. Wychowawca w szczególności:1) dba o zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków,

2) współpracuje z rodzicami i nauczycielami wychowanków,

3) organizuje naukę własną wychowanków,

4) pomaga wychowankom w rozwiązywaniu ich problemów,

5) zapoznaje wychowanków ze statutem, regulaminem, przepisami organizacyjno ? porządkowymi, przepisami bhp, p.poż., wyjściami ewakuacyjnymi bursy oraz czuwa nad ich przestrzeganiem,

6) jest współorganizatorem różnych imprez,

7) tworzy dobrą atmosferę pobytu wychowanków w bursie,

8) realizuje uchwały rady pedagogicznej.14 . Do zakresu zadań koordynatora d/s. bezpieczeństwa w bursie należy;

1) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki we współpracy z organami bursy.

2) organizowanie szkoleń rady pedagogicznej.

3) włączanie się w pedagogizację rodziców.

4) opracowywanie procedur reagowania na zjawiska niepożądane w bursie wynikające z potrzeb bursy i uczestnictwo w ich ewaluacji.

5) zbieranie informacji o sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu w bursie i poza nią, przedstawianie Radzie Pedagogicznej,

dyrektorowi, podejmowanie stosownych działań.

6) współpraca z instytucjami i służbami pomagającymi utrzymać bezpieczeństwo w bursie.

7) koordynowanie działań w bursie w czasie wystąpienia kryzysu w bursie.

8) występowanie w roli rzecznika z mediami.

9) planowanie pracy.

10) sprawozdawczość końcoworoczna w formie wniosków do dalszej pracy.

11) odpowiedzialność służbowa przed dyrektorem bursy.15. Do zakresu zadań nauczyciela ? bibliotekarza należy:1) gromadzenie i ewidencjonowanie zbiorów bibliotecznych,

2) udostępnianie zbiorów wychowankom, wychowawcom oraz pracownikom bursy,

3) udzielanie informacji bibliotecznych,

4) prowadzenie różnych form wizualnej informacji,

5) prowadzenie katalogów i ewidencji czytelników,

6) prowadzenie księgi inwentarzowej biblioteki,

7) współpraca z wychowankami w zakresie popularyzacji księgozbioru biblioteki oraz propagowania czytelnictwa,

8) prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem (tj. lekcji bibliotecznych, konkursów czytelniczych, wieczorów literackich itp.).16. Do zakresu zadań głównej księgowej należy:1) prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej bursy zgodnie z zobowiązującymi zasadami,

2) analizowanie gospodarki finansowej bursy,

3) prowadzenie kontroli wewnętrznej,

4) prowadzenie sprawozdawczości finansowej,

5) nadzorowanie całokształtem prac z zakresu rachunkowości.17. Do zakresu zadań samodzielnych referentów d/s. administracji należy:1) prowadzenie kasy bursy,

2) prowadzenie naliczeń za pobyt i żywienie wychowanków,

3) pobieranie gotówki z banku,

4) rejestrowanie korespondencji,

5) prowadzenie archiwum bursy,

6) prowadzenie ewidencji wychowanków.18. Do zakresu zadań kucharki należy:1) planowanie i wykonywanie posiłków dla wychowanków bursy zgodnie z obowiązującymi zasadami technologii żywienia dzieci i młodzieży,

2) kierowanie pracą pomocy kuchennych,

3) utrzymywanie pomieszczeń kuchni, naczyń i urządzeń zgodnie z wymogami sanitarno ? epidemiologicznymi,

4) składanie zapotrzebowań na artykuły żywnościowe,

5) prowadzenie raportów żywieniowych,

6) odkładanie prób żywnościowych.19. Do zakresu zadań pomocy kuchennej należy:1) przygotowanie posiłków dla wychowanków bursy zgodnie z obowiązującymi zasadami żywienia dzieci i młodzieży,

2) obróbka wstępna warzyw, owoców itp.

3) odkładanie próbek z posiłków do celów TSSE,

4) mycie naczyń kuchennych i sprzątanie pomieszczeń kuchni.20. Do zakresu zadań portiera należy:1) dozór nad obiektem (wewnątrz) bursy w zakresie;

zapobieganie wchodzenia osób z zewnątrz bez wyrażonej zgody wychowawcy, zabezpieczenie kluczy od pomieszczeń bursy przed osobami postronnymi,

c) troska o mienie bursy.

2) pobieranie i wydawanie kluczy mieszkańcom bursy i pracownikom do pokoi, biur oraz pomieszczeń ogólnego użytku (świetlice, bilard, sala muzyczna, komputerowa),

3) wydawanie wychowankom określonego sprzętu,

4) udostępnianie i zabezpieczenie zeszytów ewidencji wyjść i powrotów, wyjazdów, kart raportu nocnego i innych dokumentów,

5) sprawdzenie zabezpieczenia obiektu przed włamaniem,

6) przyjmowanie artykułów żywnościowych przed godz. 6.00 (dot. portiera nocnego).21. Do zakresu zadań konserwatora należy:1) wykonywanie napraw uszkodzonego sprzętu bursy,

2) utrzymywanie drożności instalacji wodno ? kanalizacyjnej,

3) wykonywanie prac związanych z utrzymywaniem czystości na zewnątrz obiektu bursy.22. Do zakresu zadań kierowcy - konserwatora należy:1) codzienny (poranny) przegląd węzłów sanitarnych;

i komunikacyjnych oraz usuwanie stwierdzonych usterek;

2) usuwanie drobnych awarii sprzętu i instalacji zgłoszonych przez pracowników bursy;

3) utrzymanie terenu wokół posesji w czystości;

4) wykonywanie drobnych prac remontowych i konserwatorskich;

5) dokonywanie codziennej obsługi pojazdu;

6) dokonywanie przewozu towaru i osób (pracowników bursy);

7) wypełnianie karty drogowej,

8) rozliczanie się z zużycia paliwa.23. Do zakresu zadań magazyniera-intendenta należy: prowadzenie magazynu żywności oraz magazynu ogólnego, przyjmowanie i wydawanie z magazynu artykułów żywnościowych, środków czystości i innych materiałów, prowadzenie w/w zakresie obowiązującej dokumentacji,
utrzymanie artykułów żywnościowych i innych materiałów w odpowiednim stanie higieniczno ? sanitarnym, wymiana bielizny pościelowej.24. Szczegółowy przydział zadań pracowników na poszczególnych stanowiskach określa na piśmie Dyrektor Zespołu Placówek nr 1.

25. W okresie ferii zimowych i letnich oraz przerw świątecznych pracownicy wykonują inne zadania związane z działalnością statutową bursy ? przydzielone przez dyrektora.
ROZDZIAŁ VIIIZasady rekrutacji wychowanków.§ 191. Zespół Placówek nr 1 przeprowadza rekrutacje wychowanków w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

2. O przyjęciu wychowanków decyduje dyrektor na podstawie komisji kwalifikacyjnej.

3. Do Zespołu Placówek nr 1 przyjmuje się wychowanków na podstawie podania:1) ucznia,

2) rodziców lub prawnych opiekunów ucznia - studenta,

3) kierownika placówki opieki całkowitej.4. Podanie w sprawie przyjęcia powinno zawierać:1) imię i nazwisko,

2) dokładny adres zamieszkania,

3) pesel wychowanka i rodziców;

4) nazwę szkoły i klasę, do której uczęszcza,

5) odległość szkoły od miejsca zamieszkania,

6) informację czy mieszkał w bursie w poprzednim roku;

7) telefon kontaktowy;

8) czytelny, wiarygodny podpis wychowanka i rodzica (lub opiekuna prawnego)5. Pierwszeństwo w przyjęciu do Zespołu Placówek nr 1 przysługuje:1) uczniom mieszkającym w miejscowości, z której codzienny dojazd do szkoły jest niemożliwy,

2) wychowankom placówek opiekuńczo - wychowawczych korzystających z opieki całkowitej oraz dzieciom mieszkającym w rodzinach zastępczych;

3) wychowankom, którzy w poprzednim roku szkolnym mieszkali w Zespole Placówek nr 1 - Bursie Szkolnej nr 2.

6. W przypadku złożenia większej liczby podań niż miejsc faktycznych w bursie komisję kwalifikacyjną powołuje Dyrektor Zespołu Placówek nr 1 w skład, której wchodzą:1) wychowawca upoważniony przez dyrektora jako

przewodniczący,

2) przedstawiciele rady pedagogicznej ? 2 osoby,

3) przedstawiciel samorządu wychowanków.7. Uczeń, któremu nie przyznano miejsca w bursie może odwołać się od tej decyzji do dyrektora bursy w ciągu 14 dni od daty powzięcia informacji. Odmowa przyjęcia wychowanka do bursy następuje w przypadku:1) braku rozliczenia się z bursą za rok ubiegły;

2) braku pokrycia kosztów lub naprawy wyrządzonej szkody;

3) na wniosek rady pedagogicznej.8. Dyrektor zobowiązany jest do rozpatrzenia odwołania w ciągu 14 dni od daty wpływu odwołania.ROZDZIAŁ IXPrawa i obowiązKi, nagrody, kary oraz skreśenia z listy.§ 201. Wychowanek ma prawo do:1) opieki wychowawczej i warunków pobytu w bursie zapewniających higienę, bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej oraz ochronę jego godności, danych osobowych i jego rodziny;

2) życzliwego podmiotowego traktowania, korzystania z pomocy w przygotowaniu zadań domowych,

3) swobody myśli, słowa, światopoglądu i religii ? w tym do jej praktykowania, podtrzymywania swojej tożsamości narodowej, etnicznej i językowej,

4) rozwijania swoich zainteresowań, uzdolnień i umiejętności w oparciu o bazę dydaktyczną bursy i prowadzone zajęcia wychowawcze,

5) uczestniczenie w różnych formach zajęć pozalekcyjnych i imprezach organizowanych przez szkoły, kluby sportowe, domy kultury, korzystania z korespondencji poza bursą,

6) udziału w zajęciach szkolnych, w czasie przewidzianym planem zajęć szkolnych i do wykonywania prac związanych ze zdobywaniem zawodu,

7) korzystania z pomieszczeń do nauki własnej tj. pokojów mieszkalnych oraz sal ogólnego przeznaczenia (świetlice, czytelnia itp.),

8) do pozostawania w bursie w dni wolne od nauki szkolnej (soboty i niedziele) i korzystania z opieki i wyżywienia,

9) dysponowania swoim wolnym czasem zgodnie z porządkiem dnia,

10) przyjmowania w bursie rodziców, krewnych, przyjaciół w ustalonych godzinach we własnych pokojach zgodnie z obowiązującymi przepisami organizacyjno ? porządkowymi,

11) ochrony więzi rodzinnych,

12) ochrony zdrowia,

13) pomocy w przypadku trudności w nauce,

14) korzystania z poradnictwa psychologiczno ? pedagogicznego

15) otrzymywania całodziennego wyżywienia

wg obowiązujących norm i zasad racjonalnego żywienia,

16) korzystania z właściwych warunków socjalno ? bytowych i sanitarno - higienicznych,

17) samodzielnego miejsca w pokojach i jego właściwego wyposażenia,

18) zrzeszania się w różnych organizacjach na terenie placówki,

19) zwolnienia z pełnienia dyżurów w portierni, w stołówce i na sektorach wychowanków wchodzących w skład zarządu MRB w danym roku szkolnym,

20) zwolnienia maturzystów od II semestru roku szkolnego z pełnienia wszystkich obowiązujących dyżurów,

21) zgłaszania dyrekcji bursy, wychowawcom i przedstawicielom MRB swoich wniosków, uwag

oraz propozycji dotyczących wszystkich spraw i problemów zamieszkiwania w bursie i otrzymywania informacji o sposobie ich załatwienia,

22) możliwości odwołania się od decyzji dotyczących każdego wychowanka,

23) znajomości swoich praw regulujących status wychowanka,

24)wyróżnień i nagród wyszczególnionych w regulaminie bursy.2. Wychowanek ma obowiązek przestrzegać porządku ustanowionego na terenie placówki zawartego w statucie i regulaminach Zespołu Placówek nr 1, a w szczególności:1) systematycznego i punktualnego uczęszczania na zajęcia szkolne,

2) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, wychowawców i innych pracowników placówki,, odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę i rozwój,

3) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w bursie,

4) sumiennie i uczciwie wypełniać obowiązek szkolny, podnosić swoją wiedzę, uzyskiwać pozytywne oceny w nauce i zachowaniu,

6) współdziałać w wykonywaniu zadań i pełnieniu dyżurów na rzecz grypy, placówki, okazywać postawę koleżeńską wobec mieszkańców,

7) przestrzegać bezwzględnie porządku dnia, obowiązujących norm (zawartych w przepisach organizacyjno ? porządkowych panujących w placówce, zasad i przepisów bhp i p.poż. oraz zarządzeń dyrektora bursy,

8) szanować i chronić mienie bursy, dbać o oddany do użytku sprzęt, dokonywać drobnych napraw bieżących we własnym zakresie pod opieką wychowawcy,

9) być oszczędnym i gospodarczym,

10) przeciwdziałać przejawom nieodpowiedzialności, lekceważenia obowiązków wychowanka,

11) wystrzegać się szkodliwych nałogów,

12) stwarzać atmosferę życzliwości, przeciwdziałać przejawom przemocy i brutalności,

13) okazywać szacunek i zrozumienie dla kadry pedagogicznej i personelu bursy, wykonywać polecenia wychowawców, dyrekcji i samorządu bursy oraz wyróżniać się kulturą i taktem w zachowaniu?

14) jest zobowiązany do estetycznego i zgodnego z prawdą wpisu się do księgi wyjść i powrotów wychowanków danej grupy?

15) dostarczenia pisemnej zgody na wyjścia w porze nocnej, określającej godziny wyjścia i powrotu z wiarygodnym podpisem rodziców lub opiekunów prawnych.3. Tryb składania skarg i wniosków w przypadku naruszenia praw

wychowanka:1) skargę i wniosek ma prawo wnieść wychowanek, rodzic, opiekun prawny, wychowawca, ustawowy przedstawiciel (rzecznik praw, pedagog), instytucje pozaszkolne i osoby fizyczne w ciągu 7 dni od daty zajścia zdarzenia. Po tym terminie skargi i wnioski nie będą przyjmowane.

2) skargi i wnioski adresowane są do dyrektora bursy i powinny zawierać imię, nazwisko, adres zgłaszającego oraz zwięzły opis zaistniałej sytuacji.

3) skargi i wnioski winny być składane w formie pisemnej przez zainteresowane strony w sekretariacie bursy lub w formie ustnej wychowawcy.

4) w przypadku ustnego zgłoszenia sporządza się protokół , który podpisują wnoszący i przyjmujący skargę. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi, imię, nazwisko i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis sprawy. Przyjmujący skargę potwierdza jej
zgłoszenie, jeżeli zażąda tego wnoszący.

5) skargi i wnioski anonimowe nie będą przyjmowane.

6) ze zmianami w trybie postępowania zapoznaje się pisemnie osoby zainteresowane.4. Tryb rozpatrywania skarg i wniosków w przypadku naruszenia praw wychowanka.


1) rozpatrywanie skargi następuje do 14 dni od jej zgłoszenia. W uzasadnionych przypadkach termin ten może być przedłużony o 30 dni po uprzednim poinformowaniu osób zainteresowanych.

2) dyrektor powierza rozpatrywanie skarg i wniosków wychowawcy grupy lub innemu wyznaczonemu pracownikowi pedagogicznemu.

3) w przypadku niemożności ustalenia przedmiotu sprawy zobowiązuje się wnoszącego skargę do złożenia dodatkowych wyjaśnień w nieprzekraczalnym terminie 7 dni, z jednoczesnym
pouczeniem, że nie usunięcie tych braków pozostawia skargę bez rozpatrzenia.

4) jeżeli skarga dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne osoby , instytucje - dyrektor rozpatruje sprawę należącą do jego kompetencji. Pozostałe przekazuje w ciągu 7 dni właściwym organom lub instytucjom dołączając odpis skargi z
powiadomieniem osoby wnoszącej skargę.

5) podczas rozpatrywania skarg i wniosków gromadzone są niezbędne materiały.

6) dyrektor powinien być na bieżąco informowany o toku postępowania w danej sprawie.

7) dyrektor informuje w formie pisemnej zainteresowane strony

o sposobie rozstrzygnięcia skargi, podjętych środkach i działaniach oraz o trybie odwołania się od wydanej decyzji w terminie do 14 dni.

8). Skarżącemu przysługuje odwołanie od decyzji dyrektora do organu wyższej instancji za pośrednictwem dyrektora bursy.5. W bursie obowiązuje gradacyjny system stosowania kar i nagród:1) za wzorową, przykładną, wyróżniającą się postawę wychowanek może otrzymać wyróżnienia i nagrody w następujących formach:

a) pochwałę wychowawcy grupy,

b) list pochwalny wychowawcy grupy i dyrektora do rodziców,

c) pochwałę dyrektora na forum bursy,

d) dyplom uznania.

2)za aktywną pracę w samorządzie wychowanków:

a. pochwałę na forum bursy,

b. list pochwalny do rodziców,

c. dyplom uznania,

d. nagrodę rzeczową.

3) za promocję bursy w środowisku lokalnym:

a. pochwałę na forum bursy,

b. list pochwalny do rodziców,

c. list pochwalny do szkoły.

4)za udział w pracach użyteczno ? pożytecznych na rzecz bursy:

a. pochwałę na forum bursy,

b. pochwałę na forum grupy,

c. dyplom uznania.

5)za udział w imprezach kulturalno ? oświatowych:

a. pochwałę na forum grupy,

b. pochwałę na forum bursy,

c. dyplom uznania.

6)za udział w konkursach, turniejach itp. organizowanych w bursie:

a. wyróżnienie na forum bursy,

b. dyplom uznania,

c. nagrodę rzeczową.

7)za wkład w podnoszeniu estetyki pomieszczeń:

a. pochwałę na forum grupy,

b. pochwałę na forum bursy.6. W przypadku naruszania statutu placówki lub obowiązujących regulaminów, wychowanek może zostać ukarany:1) za palenie papierosów na terenie bursy:

a) upomnieniem wychowawcy grupy,

b) upomnieniem w obecności rodziców,

c) naganą na forum grupy,

d) przeniesieniem do innej grupy (jeżeli taka możliwość istnieje),

e) pracami na rzecz bursy.

2) za samowolne wyjście z bursy (w godzinach niezgodnych z regulaminem) bez zgody wychowawcy:

a) upomnieniem wychowawcy,

b) naganą na forum grupy,

c) okresowym zakazem opuszczania bursy.

3) za zakłócanie ciszy podczas nauki własnej, w porze nocnej:

a) przydzieleniem dodatkowych dyżurów (sektory, portiernia, stołówka),

b) pracami społeczno ? użytecznymi na rzecz bursy.

4) za brak porządku w pokoju mieszkalnym:

a) upomnieniem wychowawcy,

b) nagana na forum grupy,

c) przydzieleniem dodatkowych dyżurów (sektory, portiernia, stołówka).

5) za kradzież:

a) zwrotem mienia lub pieniężnego ekwiwalentu,

b) powiadomieniem rodziców, szkoły, policji,

c) skreśleniem z listy mieszkańców.

6) za niekulturalne zachowanie się wobec dyrekcji, wychowawców, pracowników bursy oraz koleżanek i kolegów:

a) przeprosiny,

b) naganą wychowawcy w obecności rodziców.

7) za zniszczenie mienia bursy:

a) naprawą zniszczonego sprzętu,

b) rekompensatą pieniężną,

c) naganą wychowawcy na forum grupy.

8) za wprowadzanie gości na teren placówki bez zgody wychowawcy:

a) upomnieniem wychowawcy,

b) przydzieleniem dodatkowego dyżuru (sektory, portiernia, stołówka).

9) za nie wywiązywanie się z powierzonych obowiązków:

a) upomnieniem wychowawcy,

b) nagana na forum grupy,

c) przydzieleniem dodatkowych dyżurów (sektory, stołówka).

10) za nagminne nieuczęszczanie na zajęcia szkolne lub zajęcia praktycznej nauki zawodu:

a) upomnieniem wychowawcy,

b) upomnieniem w obecności rodziców,

c) skreśleniem z listy mieszkańców.

11) za nieprzestrzeganie zarządzeń dyrektora bursy, przepisów bhp, i p.poż. obowiązujących w bursie:

a) upomnieniem wychowawcy,

b) upomnieniem dyrektora na forum bursy,

c) upomnieniem w obecności rodziców,

d) skreśleniem z list mieszkańców.

12) za używanie przemocy fizycznej i słownej:

a) może być usunięcie z bursy na czas określony,

b) może być skreślenie z listy mieszkańców.

13) za lekceważące i obraźliwe zachowanie się wobec wychowawcy lub pracownika niepedagogicznego bursy wyrażone w słowach lub w gestach:

a) wychowanek może być skreślony z listy mieszkańców.7. Przypadki, w których Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę upoważniającą dyrektora bursy bez stosowania gradacji kar do skreślenia wychowanka z listy mieszkańców w trybie nadzwyczajnym:1) za wnoszenie i spożywanie alkoholu w bursie lub bycie w stanie nietrzeźwym.

2) za posiadanie lub zażywanie narkotyków.

3) za posiadanie i używanie środków pirotechnicznych (petard itp.)

4) za kradzież.

5) za nieprzestrzeganie regulaminu w czasie trwania kary.

6) za otrzymanie trzeciej nagany wychowawcy.

7) za nagminne nieuczęszczanie na zajęcia szkolne lub zajęcia praktycznej nauki zawodu.8. Karę wymierza, egzekwuje i anuluje wychowawca.

9. Wychowanek oraz jego rodzice lub opiekunowie prawni mogą od każdej decyzji o ukaraniu odwołać się do dyrektora placówki, a przy utrzymaniu kary wnieść odwołanie do Kujawsko ?Pomorskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem dyrektora bursy.


10. Placówka może o udzielonej nagrodzie powiadomić w zwyczajny sposób rodziców wychowanka, a w przypadku kary ma powiadomić ich na piśmie.

11. Wszystkie organy bursy dbają o to, aby stosowane w bursie kary były jasno określone (stopniowane), współmierne do przewinienia

12. Kara może być zastosowana po uprzednim wysłuchaniu wychowanka.

13. Decyzję usunięcia wychowanka podejmuje Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Młodzieżowej Rady Bursy.

14. Od decyzji o ukaraniu przysługuje wychowankowi prawo dwołania się wg procedury:1) od decyzji wychowawcy grupy, wicedyrektora, dyrektora można odwołać się do Rady Pedagogicznej bursy, w ciągu 7 dni od daty powzięcia informacji,

2) od decyzji Rady Pedagogicznej można odwołać się do dyrektora bursy w ciągu 7 dni od daty powzięcia informacji,

3) dyrektor wydaje decyzję w ciągu 14 dni,

4) od decyzji dyrektora można odwołać się do Rzecznika Praw Ucznia przy Kuratorze Oświaty.


15. Odwołanie winno zawierać opis wersji zdarzeń wraz z uzasadnieniem.ROZDZIAŁ XPrzepisy organizacyjno ? porządkowe.§ 211.Wychowanek przyjęty do bursy zobowiązany jest do niezwłocznego:1) dostarczenia w celu zameldowania swojego aktu urodzenia z potwierdzeniem na odwrocie przez Urząd Gminy miejsca stałego zamieszkania,

2) książeczkę wojskową ? w przypadku osób podlegających rejestracji przedpoborowych,

3) zapoznania się ze statutem bursy, regulaminem, przepisami organizacyjno ? porządkowymi, sygnałami alarmowymi, przepisami bhp i p.poż., co potwierdza własnoręcznym podpisem,

4) zapoznania się ze stanem technicznym i wyposażeniem pokoju,

5) zgłoszenia zauważonych usterek lub zniszczeń w pokoju wychowawcy grupy lub kierownictwu bursy.2.Wychowawca odpowiedzialny jest za zapoznanie wychowanka z obowiązującymi przepisami wyszczególnionymi w punkcie 1 ppkt. 3.

3.Wychowanek przebywający w bursie wnosi opłaty za: zakwaterowanie, wyżywienie,


4. Wszyscy wychowankowie przyjęci do bursy zobowiązani są uiścić jednorazową kaucję zwrotną w wysokości 50 zł. Kaucja będzie zwracana na koniec roku szkolnego w tej samej wysokości bądź
będzie pomniejszona o wartość wyrządzonej szkody. Wysokość kaucji dla studentów wynosi 150 zł.

5. Wysokość kosztów za zakwaterowanie ustala organ prowadzący.

6. Wysokość kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie w placówce ustala Dyrektor Zespołu Placówek Nr 1 w porozumieniu z organem prowadzącym.

7. Opłata za zakwaterowanie wychowanka nie może być wyższa niż 50 % kosztu utrzymania miejsca.

8. Organ prowadzący bursę może zwolnić wychowanka z całości lub z części z opłaty wnoszonej z tytułu pobytu wychowanka w bursie w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny,
w szczególności gdy dochód na osobę w rodzinie nie jest większy niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.) oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

9.Wychowanek bądź jego rodzic (opiekun prawny) ubiegający się o zwolnienie, o którym mowa w pkt. 7 zobowiązany jest:


1) złożyć podanie do organu prowadzącego z uzasadnieniem trudnej sytuacji materialnej, podać dochód na 1 członka rodziny oraz zaświadczenie, że rodzice nie pobierają zasiłku rodzinnego,
uzyskać pozytywną opinię organu prowadzącego.10. Zwolnienie przysługuje na rok szkolny.

11. Wychowanek odchodzący na stałe z bursy do dnia 15 danego miesiąca wnosi opłatę za zakwaterowanie w wysokości 50 % ustalonej stawki.

12. W przypadku miesięcznej nieobecności w placówce z powodu choroby, praktyki (wychowanek) jest zwolniony z opłaty całkowitej z tytułu utrzymania w bursie. Podstawą w/w sprawy jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego bądź zaświadczenia
ze szkoły.

14. Wychowankowie zobowiązani są do korzystania z posiłków wydawanych w stołówce bursy.

15. Wychowanek wymagający szczególnej opieki w zakresie żywienia może być całkowicie lub częściowo zwolniony z obowiązku korzystania z posiłków w bursie lub może skorzystać
z przygotowanej diety wg. wskazań lekarzy.

16. Opłata wnoszona przez wychowanka za posiłki w stołówce bursy równa jest wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie, ustalonego przez dyrektora w porozumieniu
z organem prowadzącym.

17. W przypadku zadłużenia wychowanka z tytułu opłat za wyżywienie i pobyt w bursie stosowana jest następująca procedura:1) wezwanie do zapłaty:

2) ostateczne wezwanie do zapłaty;

3) pozbawienie miejsca w bursie.Brak wpłaty na ww. opłat do końca m-ca za m-c bieżący spowoduje wezwanie do zapłaty w ciągu 7 dni, po tym terminie stosuje się ostateczne wezwanie do zapłaty w ciągu 7 dni, brak
wpłaty skutkuje pozbawieniem miejsca w bursie i skierowanie
sprawy na drogę sądową.

18. Wychowankom przysługuje zwrot należności za nie wykorzystane posiłki pod warunkiem, że dzień wcześniej zgłosił swoją nieobecność w bursie i został wpisany do ?Księgi żywionych?.

19. Na podstawie zwrotu niewykorzystanych kart żywnościowych potwierdzonych przez wychowawcę grupy pomniejsza się należność za wyżywienie w następnym miesiącu o kwotę
niewykorzystanych posiłków. Karty żywnościowe wraz z numerem identyfikacyjnym należy złożyć do końca
miesiąca, za który przysługuje zwrot.

20. Opłatę za zakwaterowanie i wyżywienie należy uiszczać w sekretariacie bursy do dnia 15 ? każdego miesiąca.


21. Wychowanka bursy obowiązuje przestrzeganie ustalonego porządku dnia:

godz. 6.30 - pobudka

6.45 - 7.00 - czynności higieniczno ? porządkowe

7.00 - 7.45 - śniadanie

8.00 - 13.00 - czas wolny dla wychowanków mających

zajęcia popołudniowe*

13.00 - 16.00 - obiad

10.30 - 17.00 - czas wolny, zajęcia pozalekcyjne*

17.00 - 19.00 - nauka własna*

19.00 - 20.00 - kolacja

20.00 - 21.30 - zajęcia własne i świetlicowe*

21.30 - 22.00 - przygotowania do ciszy nocnej i czynności higieniczno ? porządkowe

22.00 - 6.00 - cisza nocna

22. Wychowankowie pełnią dyżury w stołówce i na sektorach wg. ustalonego harmonogramu*godz. 7.00 ? 7.20 ? sektory

19.00 ? 20.15 - stołówka23. Wyjścia wychowanków poza bursę w czasie nauki własnej i zajęć po godz. 19.00 mogą odbywać się w uzasadnionych przypadkach za zgodą wychowawcy grupy i po wpisaniu się w
?zeszyt wyjść i powrotów?. Który znajduje się w portierni.
Wyjścia w porze wiosenno ? letniej są do godz. 21.00, w porze zimowej do godz. 20.00

24. Zabrania się wychowankom przebywania na terenie bursy podczas przerw między zajęciami szkolnymi.

25. Wychowankowie zobowiązani są do pozostawiania klucza od swojego pokoju w portierni przy każdorazowym wyjściu z bursy.

26. Pozostający wychowankowie w bursie w dni wolne od zajęć szkolnych (soboty, niedziele) powinni poinformować wychowawcę grupy, który wpisuje ich pobyt w ?zeszycie
wyjazdów?.

27. Wychowanek przyjmujący osoby odwiedzające za zgodą wychowawcy grupy zobowiązany jest pozostawić w portierni dokumenty stwierdzające ich tożsamość. Osoby odwiedzające
mogą być w bursie do godz. 21.00.

28. Wzajemne odwiedziny w pokojach mogą odbywać się
do godz. 21.45.

29. Wychowanek uczestniczący w różnych zajęciach pozalekcyjnych i imprezach organizowanych przez szkołę, kluby sportowe, korzystający z korepetycji poza bursą powinien dostarczyć
wychowawcy grupy pisemną zgodę rodziców.

30. Wychowankowie mogą korzystać ze świetlic, sali bilardowej, biblioteki i sprzętu komputerowego oraz ze sprzętu bursy (tj. odkurzacza, żelazka itp.). W portierni należy pozostawić dokument tożsamości.

31. Wszystkie zauważone usterki i awarie, które mogą zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu należy natychmiast zgłaszać wychowawcy grupy, wychowawcy dyżurującemu,
wicedyrektorowi i dyrektorowi placówki. Usterki i awarie wpisuje się w ?zeszyt napraw?, który znajduje się w portierni.

32. Wszelkie prace związane z drobnymi naprawami wykonywane mogą być przez wychowanka za zgodą wychowawcy i pod jego opieką.

33. Zabrania się wychowankom dokonywania jakiegokolwiek manipulowania przy instalacji i urządzeniach elektrycznych (lampy oświetleniowe, gniazda, kontakty itp.).

34. W bursie obowiązuje zakaz posiadania i używania grzałek, kuchenek grzejników itp. urządzeń elektrycznych,

35. Zabrania się wychowankom korzystania z kąpieli we wszystkich wodach otwartych (stawy, rzeki, jeziora, glinianki itp.) za wyjątkiem kąpielisk strzeżonych.

36. W przypadku choroby wychowanek powinien zgłosić się do wychowawcy. Wychowanek może korzystać z opieki lekarskiej ? z wybranej przez siebie Przychodni Rejonowej we Włocławku.37. Bursa nie odpowiada za zagubione lub skradzione rzeczy osobiste wychowanka. Za posiadanie wartościowych rzeczy czy sprzętu w bursie odpowiada wyłącznie wychowanek.
Pieniądze można złożyć w depozyt w sekretariacie bursy lub u wychowawcy grupy.

38. Wychowanek odchodzący z bursy zobowiązany jest powiadomić
wychowawcę grupy o terminie odejścia i dokonać wszystkich formalności wyszczególnionych w karcie obiegowej.ROZDZIAŁ XI

Postanowienia końcowe§ 221. Zespół Placówek nr 1używa pieczęci urzędowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Zespół Placówek nr 1 posiada pieczęć urzędowa wspólną dla wszystkich placówek wchodzących w jego skład, zawierającą u góry nazwę Zespołu Placówek nr 1, a u dołu nazwę placówki.

3. Tablice i stemple połączonych placówek powinny zawierać u góry nazwę Zespołu Placówek nr 1, a udołu  nazwę placówki.

                                                                                                                                                                                                                                          

4. W dokumentach wydawanych przez placówkę wchodzącą w skład Zespołu Placówek nr 1 podaje się nazwę placówki. Nazwa Zespołu Placówek nr 1 umieszczona jest na pieczęci urzędowej.

5. Zespół Placówek nr 1 może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał.

6. Działalność związków zawodowych w Zespole Placówek nr 1 określają odrębne przepisy.

7. Zespół Placówek nr 1 może prowadzić działalność gospodarczą polegającą na:1) sprzedaży żywienia;

2) z odpłatności za korzystanie z noclegów;

3) za wynajem i używanie urządzeń kuchennych;

4) sprzedaż surowców wtórnych;

5) wynajmie pomieszczeń i pokoi;

6) z opłat za organizację wypoczynku w okresie wakacji letnich i zimowych oraz obozów;8. Dochody z tytułu prowadzonej działalności poza statutowej przekazywane są na konto dochodów własnych, mogą być przeznaczone na finansowanie:1) wydatków związanych z uzyskaniem przez jednostkę dochodów własnych;

2) zakup artykułów żywnościowych;

3) zajęcia o charakterze edukacyjnym i rekreacyjnym dla wychowanków;

4) zakup sprzętu, materiałów biurowych, pomocy naukowych i dydaktycznych;

5) zakupy inwestycyjne;

6) remont obiektu i sprzętu;

7) świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bhp.9. Zmiany w statucie przygotowuje rada pedagogiczna.

10. W zakresie spraw uregulowanych odmiennie w Statucie Zespołu Placówek nr 1, tracą moc postanowienia zawarte w statutach połączonych placówek.Niniejszy statut został uchwalony uchwałą
Rady Pedagogicznej z dnia 29 marca 2011 r.